Nærmere informasjon om lånegarantiordningen for SMB-markedet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nærmere informasjon om lånegarantiordningen for SMB-markedet

Regjeringen oversendte Prop. 58 LS (2019-2020) om bl.a. lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter til stortinget fredag 20. mars. Finansdepartementet arbeider med en forskrift til loven. Siden loven er generell på en del punkter, forventes det at forskriften vil gi en del viktige avklaringer og føringer. Forskriften forventes å foreligge i løpet av uken.

Finanskomiteen avga sin innstilling til loven lørdag 21. mars (Innst. 201 L (2019-2020). Samme dag ble saken førstegangsbehandlet av Stortinget. Det påregnes at annengangs behandling skjer tirsdag 24. mars.

Forskrift forventes denne uken

Så snart Stortinget har behandlet saken, forventningsvis tirsdag 24. mars, og forskriftene foreligger, skal hele «pakken» knyttet til garantiordningen godkjennes av ESA. Vi regner med at dette ikke vil forsinke prosessen med å få ordningen operativ.

Finans Norge har fått og får en del henvendelser om hvordan lovforslaget er å forstå og hva de ulike kravene i forslaget vil innebære. For å gi så god informasjon som mulig vil vi utarbeide en Q&A som legges ut på våre nettsider i løpet av tirsdag 24. mars. Denne vil oppdateres etter hvert både med spørsmål og svar. Frem til forskrift foreligger vil det dessverre være flere spørsmål enn konkrete svar.