Næringsliv og økonomi

Gå til hovedinnhold
Publisert: Oppdatert:

Næringsliv og økonomi

Sliter du med å holde oversikten over tiltakene som kommer for å møte koronakrisen? Vi har laget denne listen over tiltak for næringsliv og økonomi og for arbeidsliv. Vi garanterer ikke at den er utfyllende, men har gjort vårt beste. Du bytter mellom tema i toppen av siden.

Foreslår ny tiltakspakke for næringslivet

Regjeringen foreslår en ny tiltakspakke på nærmere 5 milliarder kroner, der halvparten av pakken går til styrking av tilskudd til gründere og vekstbedrifter.

Dato: 27. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Les mer på regjeringen.no

Foreslår å gi 2,5 milliarder kroner til unge vekstbedrifter

Dette inkluderer styrking av ordningene innovasjonstilskudd med 2 mrd. kroner og etablerertilskudd med 500 mill. kroner.

Dato: 27. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Les mer på regjeringen.no

Foreslår å øke lånerammen på innovasjonslån med 1,6 mrd. kroner, til 3 mrd. kroner 

Innovasjonslån kan brukes til delfinansiering av investeringsprosjekter som handler om nyetablering, nyskaping, omstilling, internasjonalisering og utvikling. Regjeringen foreslår at økt ramme særlig skal rettes mot likviditetslån.

Dato: 27. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Les mer på regjeringen.no

Foreslår rentestøttefond – 300 mill. kroner

Formålet er å gi bedrifter rammet av krisen betalingslettelse gjennom avdragsutsettelse og utsettelse i rentebetalinger for eksisterende eller nye innovasjonslån og distriktsrettede risikolån.

Dato: 27. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Les mer på regjeringen.no

 

Foreslår tilskudd til private innovasjonsmiljøer – 50 mill. kroner 

Støtteordningen skal bidra til at disse miljøene kan opprettholde sitt tilbud til oppstarts- og vekstselskaper.

Dato: 27. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Les mer på regjeringen.no

Foreslår å gi 250 millioner kroner mer til næringsrettet forskning

Økningen skal bidra til å holde FoU-aktiviteten i gang i hele bredden av næringslivet, slik at forskningsprosjekter- og aktiviteter ikke avsluttes.

Dato: 27. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Les mer på regjeringen.no

Kapital til fonds- og matchinginvesteringer – 1 mrd. kroner 

Regjeringen foreslår å øke investeringskapitalen i Investinor for å bedre tilgangen på kapital for bedrifter i tidlig fase.

Dato: 27. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Les mer på regjeringen.no

Foreslår kompensasjonsordning for å dekke faste kostnader for bedrifter

Dato: 27. mars
Departement: Finansdepartementet

Les mer på regjeringen.no

Foreslår redusert lav merverdiavgiftssats

Dato: 27. mars
Departement: Finansdepartementet

Les mer på regjeringen.no

Foreslår utsatt forskuddsskatt for personlige skattytere

Dato: 27. mars
Departement: Finansdepartementet

Les mer på regjeringen.no

Foreslår utsatt innbetalingsfrist for forskuddsskatt for upersonlige skattytere (selskap)

Dato: 27. mars
Departement: Finansdepartementet

Les mer på regjeringen.no

Foreslår å endre verdipapirhandelloven for å lette oppkapitalisering og restrukturering av børsnoterte selskaper

Dato: 27. mars
Departement: Finansdepartementet

Les mer på regjeringen.no

Mandat for forvaltningen av Statens obligasjonsfond fastsatt

Dato: 27. mars
Departement: Finansdepartementet

Les mer på regjeringen.no

Innovasjon Norge med krisetiltak for norske bedrifter

Dato: 28. mars

Utøvende myndighet: Innovasjon Norge
Departement: Landbruks- og matdepartementet

Les mer på regjeringen.no

Lånegarantiordningen vedtatt

Dato: 24.03.2020

Stortinget behandlet allerede lørdag lånegarantiordningen for SMB, som regjeringen foreslo fredag. Tirsdag ble den andregangsbehandlet. Regjeringen fikk full støtte for forslaget, Stortinget kommer samtidig med en oppfordring til moderasjon.

Les mer på Stortinget.no

Midlertidig økt fleksibilitet i boliglånsforskriften

Dato: 23.03.2020

Finansdepartementet har vedtatt å øke fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften til 20 prosent. Endringen vil være gjeldende fra 2. kvartal 2020, men kan ifølge departementet bli forlenget. Det er videre presisert at bankene kan innvilge utsettelse for renter og avdrag i inntil seks måneder.

Finansdepartementets pressemelding på regjeringen.no 

Garanti- og låneordningen for bedre likviditet i bedriftene

Dato: 20.03.2020

Regjeringen foreslår å etablere en statsgaranti på 90 prosent for nye lån i markedet for små og mellomstore bedrifter som er rammet av virusutbruddet, samt å gjenopprette Statens obligasjonsfond som et tiltak rettet spesielt mot store selskaper. Tiltakene vil ha en samlet ramme på 100 milliarder kroner og skal bidra til bedre likviditet i norske bedrifter og dermed trygge arbeidsplasser.

Les mer om garantiordningen på regjeringen.no

Les mer om Stortingets behandling (Prop. 58 LS (2019-2020), Innst. 201 L (2019-2020), Lovvedtak 59-61 (2019-2020) på stortinget.no

Motsyklisk kapitalbuffer settes ned

Dato: 13. mars
Departement: Finansdepartementet

Les mer om tiltaket på regjeringen.no

Utsatt innbetaling av første termin forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende 

Dato: 13. mars
Departement: Finansdepartementet

Les mer om tiltaket på regjeringen.no

Tilbakeføring av underskudd mot beskattet overskudd i 2018/2019

Dato: 13. mars
Departement: Finansdepartementet

Les mer om tiltaket på regjeringen.no

Utsatt formuesskatt for bedriftseiere

Dato: 13. mars
Departement: Finansdepartementet

Les mer om tiltaket på regjeringen.no

 

Låneordning i Innovasjon Norge

I virkemiddelapparatet (forsknings- og innovasjonsetatene), og særlig i Innovasjon Norge, er det flere ordninger som tilbyr lån, garantier og kapital til bedrifter. Innovasjon Norge har bred kontakt med næringslivet, kontorer i hele landet og et nært samarbeid med banksektoren.

Dato: 13. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Les mer om tiltaket på regjeringen.no

Fjerning av flypassasjeravgiften

Dato: 13. mars
Departement: Finansdepartementet

Les mer om tiltaket på regjeringen.no

Bevilgning til bedriftsintern opplæring

Dato: 13. mars
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Les mer om tiltaket på regjeringen.no