4. Er det noen nærmere veiledning knyttet til at bedriften ikke må ha vært i økonomiske vanskeligheter per 31.12.19, jf. lovens § 3 annet ledd?

Gå til hovedinnhold

4. Er det noen nærmere veiledning knyttet til at bedriften ikke må ha vært i økonomiske vanskeligheter per 31.12.19, jf. lovens § 3 annet ledd?

Endringer høsten 2020:

I stedet for «økonomiske vanskeligheter» bruker forskriften nå «vanskeligheter».

Ved endringsforskriften 16.09.20 nr. 1763 ble det gjort enkelte justeringer og presiseringer av hva som ligger i økonomiske «vanskeligheter». Endringene er basert på endringer i EU-kommisjonens midlertidige regelverk om statsstøttetiltak som gjorde lettelser i dette kravet. Dette innebar bl.a. en delvis opphevelse for de minste bedriftene.

Endringene innebærer at det ikke lenger bare skilles mellom SMB og større bedrifter, men også mellom små og mellomstore bedrifter. Små bedrifter er i forskriftens § 3 annet ledd definert som virksomheter som har rett eller plikt til registrering i Foretaksregisteret og som på konsolidert nivå sysselsetter færre enn 50 ansatte, og har en årsomsetning eller en årsbalanse som ikke overstiger 10 millioner euro.

I forskriftens § 5 tredje ledd er det for små foretak nå lagt til grunn at «små foretak ikke er utelukket fra å ta opp garanterte lån etter ordningen selv om de var i vanskeligheter 31. desember 2019, med mindre foretaket er gjenstand for kollektiv insolvensbehandling, eller har mottatt krise- eller omstruktureringsstøtte. Dette betyr at kravet om ikke å ha vært i vanskeligheter 31.12.19 ikke er avgjørende for små bedrifter. De øvrige vilkårene for lån gjelder imidlertid. Dette betyr bl.a. at kravet om at foretaket forventes å være lønnsomt under normale markedsforhold blir veldig sentralt ved søknader fra slike foretak. Det vises til svar under spørsmål 6.3.

Dette er angitt i forskriften § 5 som skiller mellom SMB og større bedrifter ved at det for større bedrifter er tatt inn noen ekstra kriterier som vil om de er tilstede vil medføre at foretaket anses å være i økonomiske vanskeligheter. Hovedregelen for både SMB og større bedrifter er at vanskeligheter vil anses å foreligge om minst halvparten av aksjekapitalen (eller tilsvarende) er tapt, eller at bedriften oppfyller kriteriene for å bli begjært konkurs av sine kreditorer. Forskriften § 5 annet ledd inneholder et unntak for foretak som oppfyller definisjonen av å være en SMB, og som har eksistert i mindre enn tre år. Unntaket innebærer at SMB-er som har eksistert i mindre enn tre år, ikke skal anses å være i vanskeligheter selv om mer enn halvparten av aksjekapitalen (eller tilsvarende) er tapt. For disse bedriftene (og større bedrifter) gjelder likevel fortsatt vilkåret om at bedriften anses å være i økonomiske vanskeligheter hvis det var konkurs, eller oppfylte vilkårene for å bli begjært konkurs av dets kreditorer den 31. desember 2019, eller hvis foretaket har mottatt krisestøtte og per 31. desember 2019 ikke ennå tilbakebetalt lånet eller innfridd garantien, eller foretaket har mottatt omstruktureringsstøtte og er fremdeles underlagt en omstruktureringsplan. Større bedrifter vil også anses å være i økonomiske vanskeligheter etter forskriften § 5 fjerde ledd dersom bedriften i begge de to foregående årene har hatt en bokført gjeld som utgjør 7,5 ganger eller mer av den bokførte egenkapitalen, og en EBITDA-rentedekningsgrad som er lavere enn 1. Når det gjelder hva «bokført gjeld» og «EBITDA-rentedekningsgrad» er så vises det til spørsmål under: 

ESA har på bakgrunn av en henvendelse fra Finansdepartementet avgitt en uttalelse som presiserer kravet til «økonomiske vanskeligheter» i EUs rammeverk for statsstøtte som forskriften er basert på. ESA uttaler:

“The loss of capital criteria (Articles 2(18)(a) or 2(18)(b) GBER) should be assessed based on the financial statements for the latest closed accounting period before the aid is granted. This is not necessarily the full financial year. It can be a more recent shorter period, for example half-year or quarter, provided that such interim accounts give true and fair view of the financial position of an applicant. Positive opinion of an auditor gives sufficient assurance in this respect. If not available, the responsible authority should seek other assurance, for example compare interim accounts with the last audited financial statements to ensure that any major deviations can be plausibly explained. In any event, the interim accounts should be approved by management.”

Ved endringsforskrift 16.09.20 er det presisert i forskriftens § 5 første ledd bokstav a) at «aksjekapital omfatter overkurs når det er relevant». Dette betyr at eventuell overkurs i en bedrift skal medregnes når som aksjekapital ved vurderingen av om mer enn halvparten av bedriftens aksjekapital har forsvunnet som følge av akkumulerte tap. «Når det er relevant» henspeiler på om overkurs eksisterer eller ikke. Vurderingen av om et foretak er i vanskeligheter skal foretas på tildelingstidspunktet, og i praksis vil man ta utgangspunkt i seneste oppdaterte regnskapstall. Dette er i tråd med ESAs avklaringer i relasjon til skattefunn, og også i tråd med den forståelsen som har vært lagt til grunn for lånegarantiordningen (dvs. at hele ordlyden i GBER art. 2 (18) gjelder ved vurderingen av økonomiske vanskeligheter).