9. Vederlag

Gå til hovedinnhold

9. Vederlag

 • 1. Hvilke vederlag skal ytes til Staten for garantien i ordningen?

  EUs rammeverk for statsstøtte krever at Staten skal ha et vederlag for den garantien som stilles. Etter forskriften §§ 16 og 17 skal det ytes vederlag til Staten for garantien i to ulike former – garantiprovisjon og garantiavgift.

  Garantiprovisjonen er etter forskriften § 16 gjort avhengig av lånets løpetid. Provisjonen skal betales årlig og betales via finansforetaket forskuddsvis. Provisjonen skal beregnes og angis i tilbudsbrevet til lånesøker. Det er ulike satser for SMB og større bedrifter.

  Garantiavgiften utgjør etter forskriften § 17 annet ledd 0,1 prosent av den garanterte delen av lånet. Her er det ingen forskjell mellom lån til SMB og større bedrifter. Garantiavgiften skal betales av finansforetaket som en årlig avgift for hvert lån. Også denne avgiften skal betales forskuddsvis som følge av at den skal betales samtidig med garantiprovisjonen.

 • 2. Kan lånet utbetales før garantiprovisjon og garantiavgift er betalt?

  Statsgarantien er gyldig også før garantiprovisjon og -avgift er innbetalt.

 • 3. Hva er beregningsgrunnlaget for provisjon og avgift?

  Beregningsgrunnlaget etter forskriften §§ 16 og 17 er den delen av lånebeløpet som er garantert under ordningen. Dette gjelder også om lånet er en rammekreditt dvs. at det er rammen som vil være avgjørende.

  For første års beregning er dette ganske greit. Ved år to og tre vil det være et spørsmål om det er lånets størrelse ved oppstart eller utestående på tidspunktet for beregning av dette årets avgift/provisjon. Det er videre et spørsmål om avgiften for år to og tre skal betales forskuddsvis ved årsskiftet eller årsdato for lånet. Disse spørsmålene jobber GIEK med å avklare.

 • 4. Hvordan skal provisjon og avgift betales til GIEK?

  Garantiprovisjon og garantiavgift skal innbetales (i et beløp) til GIEKs konto i DNB per første virkedag etter den tiende i hver måned. Fakturagrunnlag for bankene er opptjent garantiprovisjon og garantiavgift i henhold til siste rapportering til GIEK før månedsskiftet, fratrukket garantiprovisjon og garantiavgift tidligere overført til GIEK. For nærmere informasjon vises det til GIEKs rapporteringsside for banker.