9. Vederlag

Gå til hovedinnhold

9. Vederlag

 • 1. Hvilke vederlag skal ytes til Staten for garantien i ordningen?

  EUs rammeverk for statsstøtte krever at Staten skal ha et vederlag for den garantien som stilles. Etter forskriften §§ 16 og 17 skal det ytes vederlag til Staten for garantien i to ulike former – garantiprovisjon og garantiavgift.

  Garantiprovisjonen er etter forskriften § 16 gjort avhengig av lånets løpetid. Provisjonen skal betales årlig og betales via finansforetaket forskuddsvis. Provisjonen skal beregnes og angis i tilbudsbrevet til lånesøker. Det er ulike satser for SMB og større bedrifter.

  Garantiavgiften utgjør etter forskriften § 17 annet ledd 0,1 prosent av den garanterte delen av lånet. Her er det ingen forskjell mellom lån til SMB og større bedrifter. Garantiavgiften skal betales av finansforetaket som en årlig avgift for hvert lån. Også denne avgiften skal betales forskuddsvis som følge av at den skal betales samtidig med garantiprovisjonen.

 • 2. Kan lånet utbetales før garantiprovisjon og garantiavgift er betalt?

  Statsgarantien er gyldig også før garantiprovisjon og -avgift er innbetalt.

 • 3. Hva er beregningsgrunnlaget for provisjon og avgift?

  Beregningsgrunnlaget etter forskriften §§ 16 og 17 er den delen av lånebeløpet som er garantert under ordningen. Dette gjelder også om lånet er en rammekreditt dvs. at det er rammen som vil være avgjørende.

  For første års beregning er dette ganske greit. Ved år to og tre vil det være et spørsmål om det er lånets størrelse ved oppstart eller utestående på tidspunktet for beregning av dette årets avgift/provisjon. Det er videre et spørsmål om avgiften for år to og tre skal betales forskuddsvis ved årsskiftet eller årsdato for lånet. Disse spørsmålene jobber Eksfin med å avklare.

  Departementet sendte 02.11.20 på høring forslag til presisering av bl.a. dette spørsmålet. Høringsfristen var 16.11.20. Departementet går i høringen inn for at garantiprovisjon og garantiavgift skal innbetales av kunden på det tidspunktet lånet innvilges. Kostanden for kunden foreslås bare overført til staten fra finansforetaket dersom det aktuelle lånet blir utbetalt. Når det gjelder beregningsgrunnlaget for provisjon og avgift foreslår departementet at størrelsen på lånet (saldo) på beregningstidspunktet skal være avgjørende og ikke gjennomsnittlig saldo ut fra avtalt nedbetalingsplan i løpet at året som provisjonen og avgiften er knyttet til.

 • 4. Hvem skal rapportere kundens kostnader til garantiprovisjon og garantiavgift til skattemyndighetene?

  Dette bør inngå som en del av finansforetakets innrapportering. Staten vil ikke innrapportere dette selv.

 • 5. Hvordan skal rapportering til Registeret for offentlig støtte skje, jf. forskriftens § 24?

  Dette registeret håndteres av Brønnøysundregistrene. Rapportering skal skje innen årsskiftet. Portal og nærmere informasjon finnes på Brønnøysundregistrenes hjemmeside.