10. Utbetaling

Gå til hovedinnhold

10. Utbetaling

 • 1. Når kan krav om utbetaling fremsettes?

  Forskriften § 21 legger til grunn at utbetaling av garantibeløp kan skje når lånet anses misligholdt. CRR-forordningen (Regulation 575/2013) som er gjort til en del av CRR-forskriften, gir i art. 178 en liste med ulike kriterier som gjør at det foreligger mislighold av ulike typer lån. Hovedregelen er 90 dager forsinkelse og et ikke uvesentlig beløp. Tidligere fulgte tilsvarende regler av kapitalkravsforskriften § 10-1. Noe veiledning kan derfor hentes i tidligere praksis.

  Ordningen innebærer at anmodningen kan fremsettes før man har forsøkt å inndrive lånet. Inndrivelsen kan derfor skje i etterkant med en etterfølgende tilbakebetaling til staten, se forskriften § 22 og punkt 11 nedenfor.

  Krav kan dermed også settes frem før det er konstatert mislighold utenfor konkurs, og er det en konkurs så trenger man ikke vente til man har realisert pantesikkerhet hos lånetaker. Det må imidlertid foreligge kvalifisert mislighold når krav fremsettes.

  Eksfin har uttalt at det er det samme for dem om man likevel venter til slik realisering er gjennomført. Det er i forskriften lagt inn hvor lang renteperiode som garantien dekker og sånn sett lagt inn et insentiv til foretakene for å kreve garanti underveis. Uansett krav om utbetaling eller ikke er arbeidsfordelingen mellom finansforetakene og Eksfin slik etter forskriftens § 21 at det er finansforetakene som har ansvar for kundeforholdet og dermed også ansvaret for inndrivelse av kravet, også etter at garantibeløpet er utbetalt.

 • 2. Hvordan skal krav mot Staten gjøres gjeldende?

  Det er i forskriften § 21 annet ledd fastsatt nærmere krav til hva anmodningen skal inneholde. Kravet må være fremsatt senest 3 måneder etter utløp av lånets løpetid.

 • 3. Hvordan er arbeidsfordelingen mellom Eksfin og finansforetaket ved krav om utbetaling?

  Eksfin har gitt en veiledning på hva de ser for seg at finansforetakene skal dokumentere ved krav om utbetaling basert på forskriftene, se lenke under pkt. 8.1. Anmodning om utbetaling skal lastes opp i Eksfins portal. Her skal det vedlegges dokumentasjon som er bekreftet av finansforetakets intern/ekstern revisor. Når det gjelder hva revisor skal bekrefte så vises det til pkt. 8.4.

  Når krav er innmeldt skal kravet inkluderes i bankenes månedlige rapport til Eksfin fordi bankene fortsatt er ansvarlig for inndriving av kravene.

  Eksfin vil det feil eller uklarheter i kravet/dokumentasjonen søke dialog med finansforetakene. Dette for at Eksfin skal få tilstrekkelig klarhet og forståelse for bankens beveggrunner og dokumentasjon. Dialogen har til formål å sikre at Eksfin kan utbetale garantien. All dialog og spørsmål er for å få trygghet nok til å stå ved garantiansvaret.

  Finansforetaket inndriver lånet så lenge de mener det er hensiktsmessig. Når finansforetaket avslutter inndrivelsesprosessen, skal Eksfin informeres om dette samme med en oppstilling av endelig konstatert tap med bekreftelse fra intern/ekstern revisor. Eksfin har da etter forskriften en mulighet til å fortsette inndrivelsesprosessen. For finansforetaket er prosessen uansett avsluttet.