3. Behandling av lån under ordningen etter kapitalkravsregelverket

Gå til hovedinnhold

3. Behandling av lån under ordningen etter kapitalkravsregelverket

  • 1. Hvilken vekting skal lån innenfor ordningen ha etter kapitalkravsregelverket?

    Av forskriften § 1 annet punktum fremgår det at garantiene skal «tilfredsstille vilkår for å kvalifisere som kredittbeskyttelse etter kapitalkravsforordningen, slik at finansforetakene kan behandle den garanterte delen av lån under ordningen som engasjement med staten.»  Dette betyr at den statlig garanterte delen av lånene under ordningen skal kunne nullvektes. Den delen som ikke er garantert skal ikke nullvektes. Det vises til Finanstilsynets nyhetsoppslag 20.04.20 der det presiseres hvordan kapitalkravet skal beregnes for engasjement som omfattes av den statlige garantiordningen.

  • 2. Vil IRB-beregningene påvirkes av tap i forbindelse med denne ordningen? Skal de inn i det historiske datagrunnlaget?

    I sitt nyhetsoppslag 20.04.20 har Finanstilsynet lagt til grunn følgende for IRB-bankene:

     «For banker som rapporterer etter IRB-metoden, kan garantien tas hensyn til ved at engasjementets beregnede LGD multipliseres med 0,1. LGD skal beregnes som for et usikret engasjement. For validering av LGD-nivået i porteføljene kan disse engasjementene behandles som en separat portefølje slik at LGD-nivået for andre engasjementer ikke direkte påvirkes av engasjement under garantiordningen.

    For IRB-banker forventer Finanstilsynet at engasjementene som omfattes av ordningen, i hovedsak kan vurderes i bankenes godkjente kredittmodeller. Dersom banken vurderer at engasjementene ikke kan vurderes med eksisterende modeller, kan banken søke om tillatelse til å rapportere engasjementene etter standardmetoden, jf CRR 150 1.c). Banker som søker unntak bør begrunne dette og redegjøre for innvilgning og oppfølgingen av slike lån.»