4. Medfører utvidelsen til større bedrifter noen endringer i ordningens ramme og fordelingen mellom finansforetakene?

Gå til hovedinnhold

4. Medfører utvidelsen til større bedrifter noen endringer i ordningens ramme og fordelingen mellom finansforetakene?

Garantiordningens totale ramme på 50 mrd. kr. er ikke endret som følge av utvidelsen av ordningen til andre bedrifter enn SMB. Myndighetene har holdt åpent for at dette må vurderes etter hvert. Det er heller ikke gjort noen endring i fordelingen finansforetakene imellom. Ved forskriftsendring 22.04.20 ble omfordelingen av bankenes rammer i ordningen utsatt fra 22.04.20 til etter 06.05.20. Samtidig ble bankene gitt tillatelse til å benytte inntil 90 prosent av sin opprinnelige tildelte ramme. Departementet la i pressemeldingen sin til grunn at dersom det skulle være behov for det, kan departementet også ellers treffe vedtak om omfordeling av garantirammen. Det kan for eksempel være aktuelt hvis noen banker har særlig behov for eller evne til å benytte en større andel av garantirammen.