Generelt

Gå til hovedinnhold

Generelt

 • Hva er det regulatoriske grunnlaget for ordningen?

  Grunnlaget for ordningen er lov av 24.03.20 om statlig garantiordning for små og mellomstore bedrifter. Forarbeider er Prop. 58 LS (2019-2020), Innst. 201 L og Lovvedtak 59-61 (2019-2020).

  Loven ble sanksjonert i Kongen i Statsråd 27.03.20.

  Utfyllende forskrift til loven som er utarbeidet av Finansdepartementet ble vedtatt 27.03.20. Forskriften har to vedlegg. Vedlegg 1 inneholder nærmere definisjon av hvilke bedrifter som kan få lån under garantiordningen. Vedlegg 2 er en konkret liste over fordelingen av garantirammen mellom de enkelte finansforetakene. ESA-komiteen har også godkjent ordningen i samsvar med EUs statsstøtteregler. ESAs uttalelse i saken er publisert på Finansdepartementets sider og ESAs egne nettsider.

 • Er det tenkt noe rundt finansieringssituasjonen til bankene og hvordan de eventuelt kan få tilført likviditet til utlånene?

  Norges Bank vurderer likviditetssituasjonen. Bankene er bedt om å informere Finans Norge dersom dette blir en faktor som er til hinder for effektiv gjennomføring av ordningen.

 • Hvilket forhold vil det være mellom denne lånegarantiordningen og kontantstøtteordningen det arbeides med?

  Finansdepartementet jobber mot at ordningene skal være uavhengige av hverandre, men at en endelig avgjørelse vil være avhengig av ESA. Vi vil komme tilbake til endelig konklusjon så snart denne foreligger.