Fordeling av ordningens ramme mellom finansforetakene

Gå til hovedinnhold

Fordeling av ordningens ramme mellom finansforetakene

 • Hvordan blir fordelingen av rammen mellom finansforetakene?

  Nærmere regler om fordeling av rammen er fastsatt i forskriften § 7. Her er det lagt til grunn at garantirammen er fordelt basert på gjennomsnitt av to beregninger:

  • Markedsandel for lån til bedrifter ved utgangen av 2019 (fratrukket lån til næringseiendom)
  • Markedsandel for lån til alle bedrifter i Norge

  Det er i vedlegg 2 til forskriften gitt en liste over hvilken andel av rammen dette gir de enkelte finansforetakene.

  Bruken av rammen skjer gjennom to trinn. Frem til 22.04.20 kan det enkelte finansforetak bruke inntil 70 prosent av sin andel. Deretter fastsettes andelene på nytt av departementet for de gjenværende del av garantirammen. Det enkelte foretaks andel fastsettes da på grunnlag av hvor mye finansforetaket har brukt av sin andel ved utløpet av 22.04.20.

  Departementet kan foreta omfordelinger av rammen dersom et foretak ikke benytter sin andel. Det påregnes at det slike vurderinger vil bli trukket inn ved omfordelingen etter 24.04.20, jf. forskriften § 7 siste ledd. Regjeringen har signaliser at dersom det er behov vil det bli vurdert å øke rammen.

 • Hvilke(n) næringskode(r) benyttes/ekskluderes i fastsettelsen av fordelingsnøkkelen?

  Dette er det ikke nødvendig å klarlegge siden departementet har utarbeidet listen i vedlegg 2 til forskriften med konkrete tall de enkelte finansforetakenes andel av garantirammen.

 • Kan bedrifter som driver næringseiendomsvirksomhet likevel motta lån innenfor ordningen selv om lån til slike ikke er med ved beregning av fordelingen?

  Ja, unntaket for næringseiendom gjelder etter loven § 4 tredje ledd for beregning av det enkelte finansforetaks markedsandel i forbindelse med fordeling av den totale garantirammen for ordningen på 50 mrd.kr. Dette fremgår nå uttrykkelig av forskriften § 7 annet ledd.