8. Dokumentasjonskrav og rapportering

Gå til hovedinnhold

8. Dokumentasjonskrav og rapportering

 • 1. Hvilke krav stilles det til dokumentasjon av finansforetakenes vurdering av vilkårene?

  GIEK har utarbeidet en veileder for dokumentasjonskravene til forskriften. GIEK har som bakgrunn for veilederen lagt til grunn at lånegarantiordningen er innrettet slik at ansvaret for vurdering og innvilgelse av lån etter kriterier i lov og forskrift tilligger finansforetakene. Finansforetakenes håndtering av kravene i forskriften er en del av finansforetakenes ordinære forretningsførsel, med Finanstilsynet som tilsynsfører. Når det fremsettes krav om utbetaling under statsgarantien, vil finansforetakenes vurdering av oppfyllelse av lov og forskrift i stor grad legges til grunn. Veilederen er ment som bistand til finansforetakene i dette arbeidet.

  Gå til GIEKs rapporteringsportal for å finne veiledning og nærmere instruks  

 • 2. Hva betyr kravet i lovens § 5 tredje ledd om at finansforetaket skal dokumentere at den økonomiske fordelen av garantien i størst mulig grad er overført til låntaker?

  Ut fra motivene i proposisjonen skal det fremgå av dokumentasjonen at låntaker ikke er gitt dårligere vilkår enn vedkommende ville fått i en normalsituasjon og at fordelen Statens garanti medfører i all hovedsak kommer kunden til gode.

  Dette er konkretisert i forskriften § 14, jf. § 19 fjerde ledd. Der fremgår det hvordan finansforetakene skal tallfeste verdien av den statlige garantien i forholdet lånet. Denne tallfestingen vil utgjøre en del av dokumentasjonen for lånet.

 • 3. Dokumentasjonskrav for forlenget løpetid under restrukturering er dette de samme som for en større restrukturering. I forhold til forlengelse kan dette kravet fremstå som stort. Kan Giek lempe noe på dokumentasjonskravene ved mindre endringer?

  Tredjepartskontrollen er en kan regel for Giek, mens kravene i forskriften § 21 annet og tredje ledd er absolutte. Innenfor 6 år står banke fritt, men utover dette tolkes forlengelsen på samme måte som en restrukturering og de samme dokumentasjonskravene vil gjelde som for andre løsninger innenfor en restrukturering, herunder tredjepartsvurderingen.

  Det sentrale er utgangspunktet om at dette er basert på et tillitsforhold mellom stat og bank. I kravet til dokumentasjon er det bankens vurderinger som skal dokumenteres. I forhold til revisors bekreftelse er det bankens dokumentasjon av låneforholdet i samsvar med forskriften som skal bekreftes. Noen enkeltforhold vil Giek alltid kontrollere. Dette er forholdsmessigheten 90/10, men ingen overprøving av bankens vurderinger da de ga lånet.

 • 4. Hva skal intern/ekstern revisor bekrefte ved krav om utbetaling?

  Revisor skal ikke revidere hele låneforholdet før fremsettelse av krav, men dette er en måte å få systematisert informasjon på, få en kontroll på at dokumentasjonskravene blir fulgt og en bekreftelse på forholdsmessighet mellom stat og bank ved utbetaling (90/10 forholdet).

 • 6. Hvordan skal rapportering til Registeret for offentlig støtte skje, jf. forskriftens § 24?

  Dette registeret håndteres av Brønnøysundregistrene. Rapportering skal skje innen årsskiftet og rapportering er i utgangspunktet tenkt skje via Altinn. Giek har imidlertid opplyst at de prøver å få til en ordning hvor Giek rapporterer til Brønnøysundregistrene på bakgrunn av det som er rapportert til dem.