8. Dokumentasjonskrav og rapportering

Gå til hovedinnhold

8. Dokumentasjonskrav og rapportering

  • 1. Hvilke krav stilles det til dokumentasjon av finansforetakenes vurdering av vilkårene?

    GIEK har utarbeidet en veileder for dokumentasjonskravene til forskriften. GIEK har som bakgrunn for veilederen lagt til grunn at lånegarantiordningen er innrettet slik at ansvaret for vurdering og innvilgelse av lån etter kriterier i lov og forskrift tilligger finansforetakene. Finansforetakenes håndtering av kravene i forskriften er en del av finansforetakenes ordinære forretningsførsel, med Finanstilsynet som tilsynsfører. Når det fremsettes krav om utbetaling under statsgarantien, vil finansforetakenes vurdering av oppfyllelse av lov og forskrift i stor grad legges til grunn. Veilederen er ment som bistand til finansforetakene i dette arbeidet.

    Gå til GIEKs rapporteringsportal for å finne veiledning og nærmere instruks  

  • 2. Hva betyr kravet i lovens § 5 tredje ledd om at finansforetaket skal dokumentere at den økonomiske fordelen av garantien i størst mulig grad er overført til låntaker?

    Ut fra motivene i proposisjonen skal det fremgå av dokumentasjonen at låntaker ikke er gitt dårligere vilkår enn vedkommende ville fått i en normalsituasjon og at fordelen Statens garanti medfører i all hovedsak kommer kunden til gode.

    Dette er konkretisert i forskriften § 14, jf. § 19 fjerde ledd. Der fremgår det hvordan finansforetakene skal tallfeste verdien av den statlige garantien i forholdet lånet. Denne tallfestingen vil utgjøre en del av dokumentasjonen for lånet.