9. Hvorfor er det høsten 2020 innført et skille mellom små og mellomstore bedrifter?

Gå til hovedinnhold

9. Hvorfor er det høsten 2020 innført et skille mellom små og mellomstore bedrifter?

Ved forskriftsendring 16.09.20 ble det tatt inn en definisjon av små bedrifter i forskriftens § 3 annet ledd. Dette har ikke betydning for hvilke bedrifter som kan få lån under garantiordningen, men er koblet til hva som ligger i kravet til at bedriften ikke skal ha vært i vanskeligheter 31.12.19. Departementet har ved endringer i forskriftens § 5 tredje ledd åpnet for at små foretak ikke er utelukket fra å ta opp garanterte lån etter ordningen selv om de var i vanskeligheter 31.12.19, med mindre bedriften er gjenstand for kollektiv insolvensbehandling, eller har mottatt krise- eller omstruktureringsstøtte.

«Små bedrifter» er bedrifter som på konsolidert nivå sysselsetter færre enn 50 personer, og har en årsomsetning eller en årsbalanse som ikke overstiger 10 millioner euro.