4. Hvilke bedrifter kan omfattes av ordningen

Gå til hovedinnhold

4. Hvilke bedrifter kan omfattes av ordningen

 • 1. Hvilke bedrifter anses som små og mellomstore bedrifter (SMB)?

  I forskriften § 3 første ledd er det en nærmere definisjon av «små og mellomstore» bedrifter. Definisjonen er basert på EUs regelverk og definisjonen av SMB som brukes der. Dette er bedrifter som sysselsetter færre enn 250 personer, og som har en årsomsetning som ikke overstiger 50 mill. euro (alternativt har en samlet balanse som ikke overstiger 43 mill. euro.

  Ved beregningen av euro er det i forskriften § 3 annet fastsatt at kursen 9,8511 kroner per euro skal anvendes.

  vedlegg 1 til forskriften er EU-regelverkets nærmere definisjon av SMB tatt inn som en del av forskriften. Ytterligere veiledning og informasjon fremgår av følgende EU-lenker:

  Foretak som faller utenfor denne definisjonen vil ikke kunne ytes lån innenfor denne ordningen selv om de åpenbart er i likviditetsproblemer som følge av Covid-19. Myndighetene har imidlertid signalisert at de vil jobbe med å utvide ordningen til bedrifter som faller utenfor SMB-definisjonen. Dette forventes vurdert i uke 14.

 • 2. Er det den juridiske enheten som skal få lånet som skal oppfylle definisjonen til SMB? Hva hvis dette selskapet er et datterselskap i et konsern som ikke defineres som en SMB bedrift?

  Konsolidert nivå er avgjørende for hvor stort lån som kan gis etter forskriften § 12 tredje ledd. Det vil si at maksimalt nivå for lån under ordningen på 50 mill.kr. gjelder på konsernnivå og ikke i forhold til de enkelte juridiske personene i konsernet.

  Lenken her inneholder et EU-dokument som på s. 15 og utover gir nærmere beskrivelse av hvilke foretak som skal inngå i konsolidering ved vurdering av SMB-definisjonen.

 • 3. Beregnes størrelsen på lånet for hver enkelt juridisk person eller på konsernnivå?

  Konsolidert nivå er avgjørende for hvor stort lån som kan gis etter forskriften § 12 tredje ledd. Det vil si at maksimalt nivå for lån under ordningen på 50 mill.kr. gjelder på konsernnivå og ikke i forhold til de enkelte juridiske personene i konsernet.

 • 4. Hva innebærer det at bedriften skal ha virksomhet i Norge, jf. lovens § 3 første ledd? Hva med foretak som driver både virksomhet i Norge og i et annet land?

  I forskriften § 3 første ledd er dette konkretisert med at virksomheten må ha rett eller plikt til registrering i foretaksregisteret, se foretaksregisterloven kap. 2. Dette betyr bl.a. at utenlandske foretak med virksomhet i Norge og som er registreringspliktige i Foretaksregisteret vil kunne motta støtte om de anses som «små og mellomstore».

 • 5. Hvordan vurderes grensen for antall ansatte når en bedrift har deltidsarbeidere/sesongarbeidere?

  I artikkel 3 i vedlegg 1 til forskriften står det at antall ansatte (dvs. stillinger) tilsvarer antall årsverk, dvs. antall personer som har arbeidet heltid i bedriften/for bedriftens regning i hele referanseåret. Arbeid utført av personer som ikke har arbeidet hele året, personer som har arbeidet deltid, uansett varighet, og sesongarbeidere beregnes som brøkdeler av årsverk.

 • 6. Betyr utvidelse til større bedrifter at det ikke er nødvendig å trekke en grense mot små og mellomstore bedrifter?

  Skillet mellom små og mellomstore bedrifter (SMB) og større bedrifter vil ikke lenger være avgjørende for om en bedrift kan få garantert lån gjennom ordningen eller ikke. Skillet vil imidlertid bl.a. ha betydning for beregningen av maksimallån som kan gis den enkelte bedrift innenfor ordningen samt størrelsen på garantiprovisjonen. Skillet vil også ha betydning for hva som anses som økonomiske vanskeligheter, jf. forskriften § 5 nytt gjerde ledd.

 • 7. Hva gjelder for konsolidering av større bedrifter?

  På samme måte som for SMB skal maksimalt lån etter forskriften § 12 nytt fjerde ledd  beregnes på konsolidert nivå. EU kommisjonens veiledning som det er inntatt lenke til i spørsmålet over er knyttet til forståelsen av begrepet SMB. Det antas imidlertid at dokumentet kan gi noe veiledning om beregning på konsolidert nivå for større bedrifter. I hvert fall inntil det eventuelt foreligger nærmere presiseringer fra myndighetene.

 • 8. Omfatter utvidelsen alle bedrifter som ikke oppfyller definisjonen til SMB?

  Forskriften § 3a heter «Større bedrifter», men omfatter alle «virksomheter som har rett eller plikt til registrering i Foretaksregisteret og som ikke oppfyller vilkårene i § 3». Det vil i prinsippet si at alle store og små bedrifter som av ulike årsaker ikke oppfyller SMB-vilkårene etter § 3, kan få lån under ordningen etter de reglene som gjelder for bedrifter nevnt i § 3a. Dette kan f.eks. være bedrifter som er offentlig deleide.

 • 9. Hvorfor er det høsten 2020 innført et skille mellom små og mellomstore bedrifter?

  Ved forskriftsendring 16.09.20 ble det tatt inn en definisjon av små bedrifter i forskriftens § 3 annet ledd. Dette har ikke betydning for hvilke bedrifter som kan få lån under garantiordningen, men er koblet til hva som ligger i kravet til at bedriften ikke skal ha vært i vanskeligheter 31.12.19. Departementet har ved endringer i forskriftens § 5 tredje ledd åpnet for at små foretak ikke er utelukket fra å ta opp garanterte lån etter ordningen selv om de var i vanskeligheter 31.12.19, med mindre bedriften er gjenstand for kollektiv insolvensbehandling, eller har mottatt krise- eller omstruktureringsstøtte.

  «Små bedrifter» er bedrifter som på konsolidert nivå sysselsetter færre enn 50 personer, og har en årsomsetning eller en årsbalanse som ikke overstiger 10 millioner euro.