Lånegarantiordningen vedtatt

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Lånegarantiordningen vedtatt

Stortinget behandlet allerede lørdag lånegarantiordningen for SMB, som regjeringen foreslo fredag. Tirsdag ble den andregangsbehandlet. Regjeringen fikk full støtte for forslaget, Stortinget kommer samtidig med en oppfordring til moderasjon.

Bilde av Stortinget
Det går i ekspressfart på Stortinget for tiden

Det går i ekspressfart på Stortinget for tiden; Fredag fremmet regjeringen sitt forslag om opprettelse av en lånegarantiordning for SMB. Lørdag avga finanskomiteen sin innstilling, og kun et par timer senere ble loven førstegangsbehandlet i Stortinget. Tirsdag kom andregangsbehandlingen.

Det er ventet at forskriftene til loven blir vedtatt i nærmeste fremtid, og at ordningen dermed kan tre i kraft hurtig.

Utdeling av utbytte

Det har vært reist spørsmål om bedrifter som mottar statlig støtte som følge av korona-utbruddet, må avstå fra å dele ut utbytte. Lånegarantiordningen er en støtteordning til næringslivet og ikke en støtte til bankene.

Alle partiene med unntak av Rødt skriver i innstillingen at de «legger til grunn at selskapene viser tilbakeholdenhet når det gjelder lønn og bonuser og komiteen understreker at å vise tilbakeholdenhet når det gjelder utbytte og bonuser også gjelder banker og finansinstitusjoner.»

– Oppfordringen fra Stortinget er klar. Den enkelte virksomhets styre og generalforsamling må vurdere hva som oppfyller forventningen om tilbakeholdenhet, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Han peker på noen faktorer som den enkelte bank naturlig bør ta utgangspunkt i:

  • Våren 2020 utbetales utbytte for resultatåret 2019. Styret skal vurdere utbyttet ut fra fjorårets resultat og de rådende markedsforhold.
  • Kapitalfrigjøringen som ble utløst av reduksjonen i motsyklisk buffer skal benyttes til økte utlån, ikke ekstraordinære utbytter eller bonus
  • Utbyttene fra bankene må for øvrig være forsvarlige i forhold til bankenes balanse, og ta hensyn til behovet for forutsigbarhet hos dem som finansierer bankene.

Bankene er en viktig del av løsningen, for å berge norsk økonomi og næringsliv gjennom krisen. Myndighetene bruker bankene for å få store mengder kreditt ut til norsk næringsliv, slik at bedrifter over hele landet kan overleve og arbeidsplasser bevares. Heldigvis er norske banker både solide og godt rustet til å bistå i denne situasjonen.

Norske banker er viktige samfunnsinstitusjoner og hjørnesteinsbedrifter i sine lokalsamfunn og regioner. Norsk bankstruktur er desentral, og det finnes mer enn 120 banker spredt over hele landet. Sparebankenes egenkapitalbevis er i stor grad eid av personer og foretak hjemmehørende i bankenes nærområder. Utdeling av utbytte fra bankene vil derfor også bidra til å sikre likviditeten og inntektene til disse personene og foretakene. I tillegg er utbyttet av selveiende kapital en viktig finansieringskilde for kultur, idrett og frivillig sektor.

2019 var et svært godt år for norsk næringsliv. 2020, kommer etter all sannsynlighet ikke til å bli det. Det kommer også eierne av norske bedrifter til å merke. Store verdier er forduftet, og avkastningen på investeringen vil bli rammet.

Garantiordningen: Et viktig bidrag til norsk næringsliv

Regjeringen la i dag frem den varslede proposisjonen om garantiordning for nye banklån til små og mellomstore bedrifter. Bankene kan med lånegarantiordningen yte lån til bedriftene med en statlig garanti på 90 prosent av...