Koronaviruset: Definerte ansatte i finans kan ha krav på barnepass

Gå til hovedinnhold
Publisert: Oppdatert:

Koronaviruset: Definerte ansatte i finans kan ha krav på barnepass

Stengte skoler og barnehager kan skape utfordringer for ansatte i bank og forsikringsselskap som skal utføre samfunnskritiske oppgaver. Noen av disse ansatte kan ha krav på bistand fra kommunen. Her finner du listen over funksjoner og selskap som er utpekt som samfunnskritiske i den aktuelle situasjonen vi nå er inne i.

Bilde av en krittavle med tegning av foreldre og barn

Helsedepartementet besluttet torsdag 12. mars å stenge ned skoler og barnehager.

Ansatte som defineres som viktig for å få utført samfunnskritiske funksjoner kan kvalifisere til barnepass. Hvem og hvor mange dette gjelder i selskapet vil hvert enkelt selskap måtte peke ut ihht den listen over samfunnskritiske funksjoner Finanstilsynet og Finans Norge har blitt enige om.

Når det gjelder bank vil risikostyring og risikovurdering ved garantiordninger, refinansiering, avdragsfrihet samt flytting av lån og innskudd, både på bedrifts- og privatkundesiden være eksempler på arbeid som vil falle inn under funksjonen risikostyring.

Det skal legges til grunn at slike spesialtilbud vil bli en knapp ressurs. Det er derfor viktig at selskapene foretar en streng vurdering av om den samfunnskritiske oppgaven kan utføres hjemmefra og ikke melder inn flere personer enn nødvendig.

Kritiske ansatte som er innkalt til tjeneste i Forsvaret/HV/Sivilforsvaret kan søke fritak om tjenesten. Se spørsmål og svar listen om samfunnskritiske virksomheter og krav om barnepass.

Listen over funksjoner som er definert som samfunnskritisk

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har i "Samfunnets kritiske funksjoner" pekt på tre viktige funksjoner innen finansielle tjenester som må ivaretas:

 • Sikker formidling av kapital mellom aktører nasjonalt og til og fra utlandet.
 • Gjennomføring av betalinger og andre finansielle transaksjoner på en sikker måte.
 • Evne til å beholde befolkningens tilgang til nødvendige betalingsmidler, herunder kontanter.

Følgende funksjoner i bankene omfattes av definisjonen: 

 1. Likviditetsstyring
 2. Risikostyring
 3. Foretakenes virksomhet relatert til finansielle instrumenter, verdipapirer og valuta (se for øvrig "verdipapirforetak" under)
 4. Distribusjon av kontanter og kontantberedskap
 5. Betalingsformidlingstjenester
 6. Utlånsvirksomhet i akuttsituasjoner
 7. BankAxept-tjenester gjennom terminaler
 8. BankID-tjenester.
 9. Meldingstjenestene for tap av betalingskort mv.
 10. Drift, vedlikehold og support av selskapenes IT-systemer knyttet til funksjonene i punktene over, enten disse driftes internt eller eksternt, og systemer som er integrert med disse.
 11. Funksjoner i tilknytning til IKT-sikkerhet 

Følgende funksjoner i forsikringsselskapene omfattes:

 1. Pensjonsutbetalinger
 2. Foretakenes virksomhet relatert til finansielle instrumenter, verdipapirer og valuta, herunder fondsforvaltning
 3. Risikostyring
 4. Behandling og utbetaling av forsikringsoppgjør i akuttsituasjoner for privatpersoner og bedrifter
 5. Drift, vedlikehold og support av selskapenes IT-systemer knyttet til funksjonene i punktene 1) til 4) over, enten disse driftes internt eller eksternt, og systemer som er integrert med disse.
 6. Funksjoner i tilknytning til IKT-sikkerhet 

Følgende funksjoner i forvaltningsselskap for verdipapirfond omfattes

 1. Porteføljeforvaltning
 2. Registrering av transaksjoner
 3. Risikostyring
 4. Føring av andelseierregisteret
 5. Beregning og kunngjøring av andelsverdi
 6. Håndtering av tegning, innløsninger og oppgjør
 7. Drift, vedlikehold og support av foretakenes IT-systemer knyttet til funksjonene i punktene 1) til 6) over, enten disse driftes internt eller eksternt, og systemer som er integrert med disse.
 8. Funksjoner knyttet til IKT sikkerhet

Følgende funksjoner i verdipapirforetak omfattes

 1. Mottak/formidling/utførelse av ordre
 2. Tilrettelegging/dokumentasjon/prospektutarbeidelse/plassering av emisjoner og offentlige tilbud
 3. Oppgjør/registrering/utsendelse av bekreftelser knyttet til punktene a) og b)
 4. Risikostyring
 5. Drift, vedlikehold og support av foretakenes IT-systemer knyttet til funksjonene i punktene 1) til 4)
 6. Funksjoner knyttet til IKT-sikkerhet og informasjonshåndtering

Ansatte i samfunnskritiske funksjoner som skal prioriteres for barnehage- og skoletilbud, må oppfylle følgende vilkår:

For å kunne ha krav på barnepass må følgende vilkår være oppfylt:

 1. Den ansatte er i kritisk i ivaretakelsen av en samfunnskritisk funksjon i virksomheten, jf. listen over kritiske funksjoner ovenfor,
 2. Dersom den ansatte bor sammen med den andre foresatte må begge ha kritiske samfunnsfunksjoner og/eller andre virksomhetskritiske oppgaver
 3. Barnet må være under 12 år
 4. Det finnes ikke andre muligheter for barnepass

Se for øvrig www.finanstilsynet.no/

Finanstilsynet vil sende brev til de aktuelle selskapene som omfattes og redegjøre nærmere om fremgangsmåten.

Finans Norge jobber med å avklare hvordan bedriftene mest praktisk skal varsle barnehager/skoler i de ulike kommunene om kritiske funksjoner i den enkelte bedrift.

Finanstilsynets oversikt over samfunnskritiske funksjoner

Brevet fra Finanstilsynet med liste over samfunnskritiske selskaper 

Se spørsmål og svar for samfunnskritiske virksomheter og krav på barnepass

Koronaviruset – er bedriften forberedt?

Bilde av et virus

Finans Norge anbefaler medlemsbedriftene å gjennomføre tiltak for å begrense mulig smitte hos egne ansatte og innleide, og forholde seg til informasjon og råd fra relevante myndigheter om håndtering av situasjonen. Her...