Koronaviruset - Rapport fra Brussel

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Koronaviruset - Rapport fra Brussel

EU, flagget.

Covid-19-smitten spres nå i EØS, og de europeiske myndighetene har kommet med en rekke tiltak for å sikre europeiske bankers mulighet til å støtte økonomien i den situasjonen som nå utvikler seg. Den Europeiske Bankforeningen (EBF) har arbeidet tett opp mot EU kommisjonen og de europeiske tilsynsmyndighetene. Tiltakene som gjennomføres i Norge må være i godt samsvar med det som skjer i øvrige deler av EØS. 

Som en del av diskusjonen har EBF fremmet en rekke forslag til tiltak. Forslagene er spesifisert i et brev som ble sendt til alle relevante europeiske myndigheter den 11. mars 2020.

Forslagene skal legge til rette for at Europas banker kan fylle sin rolle på kort og mellomlang sikt og inneholder forslag til:

  1. Umiddelbare tiltak for å unngå store likviditetsforstyrrelser i det europeiske næringslivet og i husholdningene i de nærmeste ukene.
  2. En rekke tiltak som skal virke på mellomlang sikt for å sikre kredittstrømmene gjennom bankene, og som sikrer bankenes motstandskraft gjennom de kommende seks månedene.
  3. Andre tiltak som sikrer bankenes operasjonsforutsetninger gjennom det kommende året. 

Torsdag 12. mars kom den europeiske tilsynsmyndigheten med sine retningslinjer til nasjonale tilsynsmyndigheter. Den europeiske sentralbanken (ECB) presenterte sine pengepolitiske tiltak torsdag, og samme dag ga man ECB som tilsynsmyndighet (SSM) beskjed om endrede kapitalkrav.

Fredag kom EU kommisjonen med sin tiltakspakke for å møte de økonomiske utfordringene Covid-19 situasjonen skaper. Lørdag 14. mars presiserte EU kommisjonen mulighetene som ligger i EUs  statsstøtteregelverk og mulige endringer som muliggjør utstedelse av statsgarantier for lån og andre tiltak.

EBF har fått helt eller delvis gehør for:

  1. Moratorium: Tiltaket spesifiseres ikke i EBAs uttalelse om tiltak. Derimot understrekes kravet om fleksibilitet, som kan ses gi denne muligheten. EBF, medlemmer og europeiske banker bør ta imot EBAs tilbud om et nært samarbeid i utforming av detaljene.
  2. Bruk av kapitalbuffere: Konseptet er akseptert. Detaljene må utarbeides i samarbeid med tilsynsmyndighetene. EBF ønsket å inkludere nasjonale buffere i tillegg til kapitalbevaringsbufferen og den motsykliske bufferen, men de hører til medlemsstatene og må behandles nasjonalt.
  3. Bruk av likviditetsbuffere: erkjennelse av behovet for å gå under minimumskravet.
  4. TLTRO: De målrettede langsiktige refinansieringsoperasjonene som ECB nå edrer på innebærer at to av de forslag som EBF la fram ble tatt om bord.
  5. Utsettelse av pågående kapitalforhøyelser: TRIM-kapitaløkninger skal utsettes. Også stresstesten EBA & ECB blir utsatt til 2021.
  6. Tillate avvikelser fra MREL-kalendere innenfor krisehåndteringsregelverket: Ennå ikke adressert, og EBF vil diskutere det videre med SRB (Single Resolution Board – bankunionens krishåndteringsmyndighet)

EBF -Troikaen (styreleder Jena-Pierre Mustier, leder i Executive Committee Christian Ossig og Administrerende direktør i EBF Wim Mijs) skal følge opp med møter med ledelsen i den europeiske banktilsynsmyndigheten EBA, leder i Bankunionens tilsyn SSM, samt med generaldirektøren for DG FISMA (EU kommisjonens finansmarkedsavdeling), og også styreleder for SRB. Man vil spesielt legge vekt på punkt 1, 2 og 6 ovenfor.

EBF vil gjøre det klart at covid-19-tiltak bør være generelle og gis til alle banker, for å unngå utpeking av enkelte banker. Det vil gjøres en kartlegging av hvilke forskrifts- og tilsynskrav som er under utvikling, og som kan utsettes i lyset av den nåværende situasjonen.

EBF oppdaterer fortløpende en oversikt over tiltak som er vedtatt eller foreslått nasjonale i EØS-landene.