IFRS9 – tapsvurderinger utlån – uttalelse fra Finanstilsynet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

IFRS9 – tapsvurderinger utlån – uttalelse fra Finanstilsynet

Det vises til tidligere meldinger hvor uttalelser fra EBA, ESMA, BoE (PPA) samt IASB knyttet til tapsvurderinger i lys av Covid-19, er omtalt. Finanstilsynet publiserte i forrige uke en uttalelse om IFRS 9 og Covid-19 som vi anbefaler leses i sin helhet.

Finanstilsynet publiserte 3. april en uttalelse om IFRS 9 og COVID-19 hvor Finanstilsynet også viser til uttalelsene fra EBA og ESMA.

Finanstilsynet påpeker blant annet at bankene, i beregningen av forventet kredittap, skal hensynta opplysninger om tidligere hendelser, aktuelle forhold og forventningsrette prognoser om framtidige økonomiske forhold. Prognoser skal i utgangspunktet baseres på eksternt tilgjengelig informasjon, for eksempel makroøkonomiske prognoser fra Norges Bank, Statistisk sentralbyrå eller andre anerkjente institusjoner.

Tilsynet sier videre at IFRS9 krever at vurderinger som gjøres må baseres på det finansielle instrumentets levetid og viser i tillegg til uttalelsene fra EBA, ESMA samt til nylig uttalelse fra IASB.

Tilsynet mener det er viktig å oppdatere risikovurderingene (risikoklasser), og nevner at på grunn av den raske utviklingen av COVID-19 kan det av data- og ressursmessige årsaker i noen tilfeller ikke være mulig å gjennomføre en vurdering for alle kundene ved utgangen av første kvartal 2020. I slike tilfeller vil det være behov for å supplere med vurderinger på gruppenivå.

Tilsynet mener det også er av vesentlig betydning å gi utfyllende noteinformasjon om de forutsetningene som legges til grunn ved beregning av kredittap inklusive opplysninger om støtteordninger.

Det anbefales at uttalelsen fra tilsynet leses i sin helhet.

IASB uttaler seg om tapsvurderingsregler (IFRS9)

Styret som fastsetter internasjonale regnskapsstandarder, IASB, publiserte 27.3.20 en uttalelse knyttet til IFRS9 i lys av Covid-19 situasjonen. IASB påpeker blant annet at IFRS9 ikke har klare linjer eller en mekanisk tilnærming til når tap på utlån skal innregnes.