Gode avhjelpende tiltak

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Gode avhjelpende tiltak

Dagens tiltakspakke fra Regjeringen synes å være et godt svar på utfordringene for næringslivet i denne første fasen av koronautbruddet. Samtidig er det viktig at Regjeringen signaliserer at den er beredt til å vurdere ytterligere tiltak.

Aller viktigst er at Regjeringen og helsemyndighetene har gjennomført kraftfulle tiltak for å begrense spredningen av smitte, tilføre helsevesenet nødvendige ressurser, og sikre at kritiske samfunnsfunksjoner opprettholder sine funksjoner.

Samtidig er det avgjørende å avhjelpe næringslivet generelt og utsatte næringer spesielt i en svært utfordrende situasjon. Det er viktig for arbeidsplasser og næringsliv å begrense de økonomiske skadevirkningene i så stor grad som mulig.

Redusert likviditetsbehov

Det er positivt at regjeringen letter bedriftenes likviditetsbehov gjennom å redusere arbeidsgivers lønnsplikt under permisjon fra 15 til to dager, og oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Forslagene om endringer på skattesiden trekker i samme retning, og er positivt.

Tilgang på likviditet

Samtidig har Finansdepartementet i dag fattet viktige vedtak som vil styrke tilgangen på likviditet og kredittilgangen til næringslivet. Dette gjennom å redusere den motsykliske kapitalbufferen og at arbeidet med de foreslåtte innstramminger i bankenes IRB-modeller legges bort.

Følger utviklingen nøye

Det er viktig at regjeringen følger utviklingen i næringslivet nøye. Vi opplever at regjeringen har bred og god dialog både med næringslivet og finansnæringen, og er trygg på at regjeringen er beredt til å sette inn ytterligere tiltak raskt dersom det skulle oppstå behov.

Videre er det presisert at boliglånsforskriften åpner for at bankene kan gi midlertidig avdragsfrihet til husholdninger som opplever inntektsbortfall. Denne utviklingen vil også følges nøye.

Regjeringen varsler i denne omgang følgende konkrete tiltak

Tiltak i helsevesenet for å håndtere den akutte situasjonen.

Redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til to dager og oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Kravet til arbeidstidsreduksjon for rett til dagpenger for permitterte reduseres fra 50 pst. til 40 pst.

Endring i skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. 

Endring i skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt. Det vil gi likviditetshjelp til eiere av slike bedrifter allerede i 2020, gjennom redusert innbetaling av forskuddstrekk.

Midlertidig oppheving av flypassasjeravgiften for flygninger som finner sted i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020.

Midlertidig oppheving av samtlige lufthavnavgifter til og med 30. juni 2020.

Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet, gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene.

Økt bevilgning av skjønnsmidler til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet. 

Endring i pensjonsreglene slik at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved frivillig eller beordret tjeneste for helsepersonell i forbindelse med virusutbruddet.

Økte bevilgninger til kommunene.

Regjeringen varsler videre arbeid i tre faser:

Fase 1: Regjeringen legger i denne proposisjonen frem strakstiltak for i størst mulig grad å unngå unødige oppsigelser og konkurser i levedyktige selskaper som er rammet av en akutt svikt i inntektene. 

Fase 2: Regjeringen vil de nærmeste ukene og månedene jobbe med andre konkrete tiltak for bransjer og bedrifter som er hardt rammet av virusutbruddet. Regjeringen er beredt til å komme raskt tilbake med nye tiltak.

Fase 3: Om det viser seg at virusutbruddet får mer omfattende økonomiske effekter og bringer økonomien inn i en ny lavkonjunktur, vil regjeringen vurdere bredere tiltak for å opprettholde aktiviteten i økonomien.  Regjeringen legger vekt på at de økonomiske virkemidlene som settes inn i alle disse fasene, bør være målrettede, kunne iverksettes raskt og ha virkning raskt. Videre bør tiltak som settes i verk være midlertidige.

Tiltak i andre land

Flere land har innført ordninger for å gjøre det lettere for bedrifter å innskrenke produksjonen uten å gå til oppsigelser.

Tyskland har annonsert at ordningen der bedriftene kan få støtte fra staten ved innskrenkinger i arbeidstiden (korttidsarbeid), også kan brukes ved innskrenkinger som følge av virusutbruddet.

Regjeringen i Sverige har tilsvarende foreslått at det gis utvidet offentlig støtte til arbeidsgivere som reduserer de ansattes arbeidstid pga. nødvendige innskrenkinger som følge av virusutbruddet.

I Storbritannia har regjeringen annonsert et midlertidig lånegarantiprogram. Under dette programmet vil staten garantere for 80 pst. av hvert lån, for å sørge for at bankene gir fortsatt lånetilgang, særlig for små- og mellomstore bedrifter.

Mange land, blant annet Korea, Kina, Italia, Danmark og Vietnam, har innført ulike former for utsettelse av skatteinnbetalinger for virksomheter med likviditetsproblemer.