Forslaget til lov om rekonstruksjon (gjeldsforhandling) er ubalansert og bør avgrenses til SMB-bedrifter

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslaget til lov om rekonstruksjon (gjeldsforhandling) er ubalansert og bør avgrenses til SMB-bedrifter

Regjeringen fremmet i forrige uke et lovforslag i Prop. 75 L (2019-2020) Midlertidig lov om rekonstruksjon, for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven). Loven gjør endringer i konkurslovens regler om gjeldsforhandling og formålet er å sikre mer effektive gjeldsforhandlingsregler.

Finans Norge støtter intensjonen om å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som rammes av akutt inntektssvikt i forbindelse med covid-19 utbruddet, men mener at forslaget fremstår som ubalansert. Slik forslaget er utformet er kun de sikrende kreditorene bidragsytere, og eiere av foretak vil få en uberettiget fordel i forbindelse med en rekonstruksjon.

Kan få store konsekvenser for bankene

Problemet med forslaget er at det i realiteten vil være de sikrede kreditorene som bærer risikoen for utfallet av rekonstruksjonen gjennom etablering av såkalt «superprioritet» i bedriftens driftstilbehør, varelager og fordringer som skal finansiere rekonstruksjonen. Denne skal gå foran etablert panterett og innebærer at bankenes sikkerhet kan få liten eller ingen verdi. Ettersom panterett i mange mindre bedrifter er hovedsikkerheten, kan forslaget få store konsekvenser for bankene.

Uheldig forskyvning

Reglene er heller ikke tilpasset større virksomheter med avansert kapitalstruktur og anvendelsesområdet bør derfor avgrenses til SMB bedrifter. Loven kan ellers medføre en uheldig forskyvning av incentiv og balanse mellom både eiere og kreditorer, men også mellom sikrede og usikrede kreditorer (obligasjonseiere).

Ønsker permanente løsninger

Finans Norge ber videre om at det initieres en prosess for å se på permanente løsninger. Det er vedtatt et EU-direktiv om solvens som innen kort tid skal implementeres i lovverket og som krever lovendringer, potensielt også i den midlertidige loven. Myndighetene bør her legge til rette for praktiske innspill og dialog med næringslivet og finansnæringen.