Finans Norges krav for å dempe virkningene av korona-krisen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finans Norges krav for å dempe virkningene av korona-krisen

to menn, en kvinne på rekke.
Administerende direkør i Finans Norge, Idar Kreutzer (fra venstre) og administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, møtte tirsdag næringsminister Iselin Nybø.

Finans Norge møtte tirsdag næringsministeren sammen med NHO. Der la Finans Norge frem sine foreløpige forslag til tiltak for å avhjelpe midlertidige økonomiske virkninger av korona-situasjonen.  

Korona-krisen er ikke en finanskrise. Det er en krise som påvirker realøkonomien midlertidig og kan skape store likviditetsproblemer for næringslivet i en periode fremover. Tiltakene som blir iverksatt må derfor være kraftfulle, målrettede og midlertidige. Finansnæringen vil være en viktig bidragsyter for å bidra til likviditets til næringslivet i en midlertidig og vanskelig situasjon.   

Finans Norges tiltak:  

  1. Effektiv nasjonal smittevernstrategi: Det må nå tas tydelig politisk lederskap som iverksetter en effektiv nasjonal smittevernstrategi. Det må gis klare, nasjonale retningslinjer som oppdateres. Myndighetene må koordinere sin innsats slik at næringslivet og finansnæringen har ett punkt som etterspør oppdatert informasjon om utviklingen.  

  2. Prioritere kritisk infrastruktur: Tiltak må på plass for å sikre at kritisk infrastruktur ikke blir truet. Økt fleksibilitet med hensyn til arbeids og overtidsbestemmelser, herunder mulighet til økt overtid utover arbeidsmiljølovens alminnelige bestemmelser og forkortet hviletid.  

  3. Redusere næringslivets likviditetsutfordringer: Tiltak som reduserer næringslivets behov for likviditet må plass. Herunder å utsette skatte- eller avgiftsbetalinger som formuesskatt, MVA og arbeidsgiveravgift. Fjerne dagene med lønnsplikt for arbeidsgiver ved permittering. Fjerne arbeidsgiverperioden ved sykemelding knyttet til smittevern ved isolasjon og karantene. 

  4. Sikre likviditetstilgangFinansnæringen kan bidra til å hjelpe sunne bedrifter med arbeidskapital og likviditet for å komme gjennom en periode hvor inngående kontantstrøm er svekket som følge av koronarelaterte forhold. Følgende to forslag anses som mest aktuelle: Blant annet utsette skjerpelse av bankens kapitalkrav og vurdere endring av nivået på motsyklisk kapitalbuffer  

Onsdag møter Finans Norge finansministeren sammen med flere av medlemsbankene for å diskutere ulike tiltak i detalj.  

Finansnæringen er godt rustet og følger situasjonen nøye

Finans Norge følger den alvorlige situasjonen løpende og er i tett dialog med norske myndigheter der vi gir vår vurdering av situasjonen og foreslår de tiltak vi mener kan begrense skadevirkningene for norsk økonomi.

Koronavirus

Koronaviruset – er bedriften forberedt?

Finans Norge anbefaler medlemsbedriftene å gjennomføre tiltak for å begrense mulig smitte hos egne ansatte og innleide, og forholde seg til informasjon og råd fra relevante myndigheter om håndtering av situasjonen. Her finner du anbefalinger, råd og spørsmå...

Bilde av et virus