Finans Norge støtter reduksjon av inkassogebyrer og salærer, men innfasingen må skje gradvis

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finans Norge støtter reduksjon av inkassogebyrer og salærer, men innfasingen må skje gradvis

Finans Norge støtter regjeringens intensjon om å redusere inkassosalærene, også kort sikt, men det er avgjørende for bransjen at endringene innfases gradvis. Det skriver Finans Norge i et høringssvar til Justis og beredskapsdepartementet i respons til forslag om førtidig nedsettelse av inndrivingskostnader som følge av situasjonen rundt utbruddet av Covid-19.

Arbeidsgruppen som avga rapporten «Gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven», med forslag til ny inkassolov og forskrift, ble sendt på høring den 9. mars med høringsfrist den 9. juni 2020. Etter utbruddet av Covid-19 og de alvorlige konsekvensene for norsk økonomi, har Justis- og beredskapsdepartementet foreslått å iverksette deler av dette lovverket på et tidligere tidspunkt. Samtidig gjøres endringer som forsterker salærkuttene i større grad enn forslaget fra arbeidsgruppen. Samlet vil forslaget som nå er fremsatt innebære et dramatisk inntektstap for inkassobransjen over natten.

Må fases gradvis inn

Finans Norge legger i høringssvaret vekt på at endringene må innfases på en måte som er håndterbar og som gir foretakene tid til implementering. Det er ikke inkassosalærene som er årsaken til betalingsproblemene under koronakrisen, derfor er det ikke grunn til å hastebehandle dette forslaget på lik linje som andre krisetiltak iverksatt av regjeringen.

Umiddelbar halvering fører til betydelig inntektstap

En raskere innføring av lavere innkassogebyrer og salærer kan få utilsiktede konsekvenser. En umiddelbar halvering av salærene vil føre til et betydelig inntektstap for inkassobransjen som kommer på toppen av de økonomiske problemene som alle deler av næringslivet nå sliter med. Finans Norge foreslår konkret at halvparten av reduksjonen tas så snart lovverket er vedtatt, og øvrige reduksjoner kan tas om 12 måneder. I høringsrunden har også Finanstilsynet tatt til ordet for at kuttene gradvis innføres og at bransjen gis tid til å tilpasse IT-systemer og virksomhetsmodeller.

For nærmere informasjon om Finans Norges høringssvar vises til det til følgende brev sendt til Justis- og beredskapsdepartementet den 17. april.  

Finans Norges høringssvar.

Ekspertgruppe foreslår modernisering av inkassoloven

En arbeidsgruppe nedsatt av Justisdepartementet har siden høsten 2018 arbeidet med å revidere inkassoloven. Finans Norge har deltatt i arbeidsgruppen sammen med representanter fra Justisdepartementet, Finanstilsynet, Virke og Forbrukerrådet.