Korona

Gå til hovedinnhold

Korona

Støtter videreføring av midlertidige endringer i utlånsreguleringen

Finansdepartementet har bedt om merknader til midlertidige endringer i boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften. Finans Norge støtter at de økte fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften videreføres i tredje kvartal. Vi støtter også forslaget om a...

Illustrasjonsfoto: En som bruker en kalkulator

Webinar om finansnæringens rolle i koronakrisen

I løpet av dager ble en helt ny ordning for korona-kompensasjon til bedrifter stablet på bena, etter en historisk innsats fra myndighetene og finansnæringen. Resultatet ble «Det beste Norge har å by på», et komplekst rammeverk satt i drift med heldigitalise...

To menn, snakker sammen i mikrofon. Skjermdump.
Torsdag ble det arrangert webinar om finansnæringens rolle i koronakrisen, hvor Jan M. Moberg (til venstre), redaktør i TU Media, intervjuet Idar Kreutzer, adm.dir. i Finans Norge. Opptaket fra webinaret er tilgjengelig og du finner lenke nederst i saken. Skjermdump fra YouTube.

Lånegarantiordningen forlenget ut året

Finansdepartementet har besluttet å forlenge varigheten på lånegarantiordningen ut året. Dette har skjedd ved en forskriftsendring. Dersom utviklingen i norsk økonomi tilsier at ordningen bør avsluttes tidligere vil dette bli avklart i god tid.

Rekordhøye reiseerstatninger etter koronautbruddet

Reiseerstatningene har økt kraftig etter koronautbruddet. Det viser tallene forsikringsselskapene har rapportert inn til Finans Norge for første kvartal i år.

strand mennesker, foto.
Mange har måttet avlyse sine ferieplaner på grunn av koronautbruddet, noe som har resultert i rekordhøye erstatninger fra forsikringsselskapene. Det har vært en dobling i antall og erstatninger sammenlignet med samme tidsperiode i fjor.

Omfordeling av bankenes rammer i lånegarantiordningen

Rammen i lånegarantiordningen for bedriftslån er i dag omfordelt basert på bankenes faktiske bruk per 6. mai, det skriver Finansdepartementet i en nyhetsmelding. Departementet skriver at omfordelingen innebærer at de bankene som har vært mest aktive nå kan låne ut mer under ordningen.

Økokrim med nye indikatorer på hvitvasking

Trusselbildet endrer seg i forbindelse med koronasituasjonen, og i den forbindelse har Økokrim lagt fram nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering som finansbedriftene bør være kjent med.

Fire tiltak for å få norsk økonomi ut av koronakrisen

Tirsdag 5. mai deltok finansnæringen i innspillsmøte med finansminister Jan Tore Sanner. Finans Norge hadde med seg fire hovedpunkter til tiltak som bør gjennomføres for å sette Norge i stand til å komme ut av koronakrisen.

Omfordeling av garantiramme i lånegarantiordningen

Omfordelingen av finansforetakenes andeler av garantirammen i lånegarantiordningen er som kjent utsatt til 6. mai. Fordelingen vil være basert på faktisk bruk av rammen til og med denne dato. Departementet har nå klargjort hvilke prinsipper som vil ligge til grunn for den forestående omfordelingen.

Midlertidig unntak fra forbrukslånsforskriften fastsatt

I tråd med Finans Norges forslag fastsatte Finansdepartementet torsdag 30. april en endring i forskrift som på nærmere angitte vilkår gir unntak fra kravene i forbrukslånsforskriften for små, kortsiktige lån med lav rente. Les mer om forskriften på Regjeringen.no.

EUs bankpakke for å støtte utlån til bedrifter og forbrukere

EU-kommisjonen har vedtatt enkelte midlertidige lettelser i regulering av bankene i det indre markedet for å bidra til å opprettholde utlån til bedrifter og husholdninger. De foreslåtte lettelsene er ment å gi bankene større fleksibilitet til å yte lån i den krevende perioden som følge av COVID-19. Det er fortsatt ikke klart hvordan dette kan påvirke regulering av norsk...

Støtte til forslag om midlertidig endring i forbrukslånsforskriften

Finansdepartementet sendte 24. april forslag om endring i forbrukslånsforskriften ut på høring. Endringen innebærer at små, kortsiktige lån med lav rente unntas fra kravene i forskriften frem til 30. juni. – Finans Norge er glad for at departementet har fulgt opp vår henvendelse før påske, der vi ber om en midlertidig endring for å møte befolkningens behov for likviditet...

Lånegarantiordningen fungerer – bedriftene har lånt over 4 milliarder kroner

Regjeringen la fredag frem de første nøkkeltallene fra lånegarantiordningen. Ordningen har en samlet ramme på 50 milliarder kroner som er fordelt på de enkelte bankene. Til og med 22. april hadde bankene benyttet 3,7 milliarder av rammen. Siden garantien dekker 90 prosent av lånene, betyr det at bankene har gitt delvis statsgaranterte lån for til sammen 4,1 milliarder kroner...

Arbeidshverdagen med korona

Hva må du som arbeidsgiver tenke på? Finans Norge har utarbeidet en veileder for praktisering av arbeidshverdagen under koronapandemien og spørsmål og svar.   

Illustrasjonsbilde med kontorlandskap og tomme pulter

Det beste Norge har å by på

Kompensasjonsordningen er et komplekst prosjekt levert på tre uker. Digitaliseringen og samarbeidet mellom næringslivet og det offentlige er essensen av det Norge er best på. Det skriver skattedirektør Hans Christian Holte, DNB-sjef Kjerstin Braathen og Finans Norges Idar Kreutzer i en kronikk i VG onsdag 22. april. 

Omfordeling av bankenes rammer i lånegarantiordningen utsettes

Regjeringen har besluttet å utsette omfordelingen av rammene i lånegarantiordningen til 6. mai, blant annet av hensyn til at det har tatt tid å avklare flere viktige forhold ved bruken av ordningen. Rammene skulle i utgangspunktet bli omfordelt basert på...

Illustrasjonsfoto: Fasaden på en bankbygning

Full uavhengighet mellom statens støtteordninger til næringslivet

Finans Norge har mottatt opplysninger fra Næringsdepartementet om at statens støtteordninger til næringslivet kan kombineres uavkortet og samtidig. Med denne prinsipielt viktige avklaringen på plass kan både lånegarantiordningen og kompensasjonsordningen benyttes fullt ut.

Finans Norge støtter reduksjon av inkassogebyrer og salærer, men innfasingen må skje gradvis

Finans Norge støtter regjeringens intensjon om å redusere inkassosalærene, også kort sikt, men det er avgjørende for bransjen at endringene innfases gradvis. Det skriver Finans Norge i et høringssvar til Justis og beredskapsdepartementet i respons til forslag om førtidig nedsettelse av inndrivingskostnader som følge av situasjonen rundt utbruddet av Covid-19.

Kompensasjonsordningen åpner lørdag

Fra og med lørdag 18. april kan bedriftene som ble stengt ned av staten søke om støtte i kompensasjonsordningen for næringslivet. Da åpner søknadsportalen. Øvrige foretak med betydelig inntektstap kan søke fra og med mandag 20. april.

Ekstra tilskudds- og lånerammer til Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har fått tilført 4,7 milliarder kroner i ekstra tilskudds- og lånerammer i krisepakken som ble vedtatt av Stortinget rett før påske. Midlene skal gå til utviklingsprosjekter i innovative oppstartsbedrifter, små og mellomstore bedrifter og vekstbedrifter i hele landet. 

Yrkesskadeerstatning ved koronasmitte

Regjeringen endrer yrkesskadereglene i folketrygden, slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb sikres gode økonomiske rettigheter. Reglene trer i kraft straks, og vil gjelde fra 1. mars 2020. De nye reglene vil også gjelde for yrkesskadeforsikringsloven.

Lånegarantiordningen

Fra fabrikk. Illustrasjonsfoto

Lånegarantiordningen for næringslivet har en ramme på 50 milliarder kroner. Spørsmål og svar om ordningen utvides med nye problemstillinger jevnlig.

Kompensasjonsordning for næringslivet

Tomt kontor. illustrasjonsbilde.)

Kompensasjonsordningen blir avviklet. Siste søknadsfrist for tilskudd via ordningen for månedene juni, juli og august er 31. oktober.