Ny nasjonal risikovurdering om hvitvasking og terrorfinansiering

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny nasjonal risikovurdering om hvitvasking og terrorfinansiering

Politidirektoratet og PST har nå publisert NRA 2020. ØKOKRIM har utarbeidet risikovurderingen for hvitvasking, mens Politiets sikkerhetstjeneste har utarbeidet terrorfinansieringsdelen.

Den nasjonale risikovurderingen er utarbeidet med innspill fra blant annet politi og påtalemyndighet, rapporteringspliktige og tilsynsmyndigheter.

Den nasjonale trusselvurderingen er forankret i EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv artikkel 7, og beskriver de største truslene, sårbarhetene og risikoene innen hvitvasking og terrorfinansiering. Den oppdateres annet hvert år.

Økt trussel for visse typer kriminalitet

NRA 2020 peker på at pandemien og de økonomiske støttetiltak som er lansert har medført nye fremgangsmåter og en økt trussel for visse typer kriminalitet.

Rapporten vurderer at de største risikoene innen hvitvasking er knyttet til kryptovaluta og arbeidslivskriminalitet. Grensekryssende varehandel fremheves også som et risikoområde for hvitvasking, men risikoen anses å være moderat og omfanget er ukjent.

Banker

Som i tidligere nasjonale risikovurderinger vurderer NRA 2020 at banker og agenter for utenlandske betalingsforetak har den største risikoen for å bli utnyttet til hvitvasking. Eiendomsmegling er vurdert å ha høyere risiko for hvitvasking enn i 2018.

Risikoen for hvitvasking i forsikring anses samlet som moderat, men lav i skadeforsikring. Verdipapirforetak vurderes å ha moderat risiko for hvitvasking.

Moderat trusselnivå for terrorisme

Trusselnivået for terrorisme i Norge anses som moderat. Sårbarhetene og risikoene med hensyn til finansiering av terrorisme er langt på vei de samme som for hvitvasking, men det pekes særlig på at et kjennetegn kan være at transaksjonene på forskjellige måter er av en slik karakter at identifisering og sporbarhet vanskeliggjøres.

NRA 2020 er et sentralt dokument for å identifisere trusler og sårbarheter  med hensyn til hvitvasking og terrorfinansiering, og vil være en del av vurderingsgrunnlaget for virksomhetsinnrettede trusselvurderinger etter hvitvaskingsloven § 7.

Rapporteringspliktige foretak må gjøre seg kjent med NRA 2020.