Finansnæringens anbefaling til alternativ referanserente i Norge

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finansnæringens anbefaling til alternativ referanserente i Norge

Arbeidsgruppen for alternative referanserenter har publisert en sluttrapport med anbefalinger om hvordan den anbefalte alternative referanserenten i norske kroner, Nowa, kan tas i bruk i nye kontrakter, og som en fallbackløsning for Nibor.

Referanserenter spiller en kritisk rolle i det finansielle systemet. Store verdier er knyttet opp mot disse rentene gjennom ulike finansielle produkter og låneavtaler. Den mest brukte referanserenten for kontrakter denominert i norske kroner i dag er Nibor. Arbeidsgruppen for alternative referanserenter (ARR-gruppen) har påpekt at det ikke er indikasjoner på at Nibor skal opphøre. Imidlertid er foretak under tilsyn forpliktet til å ha en skriftlig beredskapsplan som skal beskrive de tiltakene som skal gjennomføres dersom en referanseverdi blir vesentlig endret eller opphører.

Anbefalte markedskonvensjoner for Nowa og fallbackløsninger

Rapporten gir konkrete anbefalinger til hvordan en overgang fra Nibor til Nowa skal håndteres. Dette innebærer hvilke hendelser som vil utløse en overgang for eksisterende kontrakter, og hvordan de ulike egenskapene i de to rentene skal håndteres på en måte som minimerer risikoen for verdioverføring mellom partene. Rapporten tar også for seg anbefalte markedskonvensjoner for hvordan Nowa kan tas i bruk som referanserente i nye kontrakter.

Løsningen anbefalt av ARR-gruppen baserer seg på innspill fra markedsaktører og andre interessenter gjennom to konsultasjonsrapporter. Anbefalingene lener seg i stor grad på arbeidet som er gjort i tilsvarende arbeidsgrupper for andre sentrale referanserenter internasjonalt.

Rapporten Anbefalte markedskonvensjoner for Nowa og fallbackløsninger ved et eventuelt bortfall av Nibor er tilgjengelig hos Norges Bank.

Undergruppen som har utarbeidet rapporten har bestått av representanter fra finansnæringen i bred forstand. Denne gruppen vil fremover følge opp anbefalingene i sluttrapporten med de ulike aktørene i det norske finansmarkedet med tanke på utforming og implementering i de ulike kontraktene. I tillegg vil undergruppen følge med på arbeidet internasjonalt og ved behov gjøre nødvendige tilpasninger i de norske anbefalingene.

Utredning av et OIS-marked

En annen del av arbeidet med alternative referanserenter omhandler utviklingen av et OIS-marked (Overnight Indexed Swap) i norske kroner. Bakgrunnen er forventet større etterspørsel etter rentederivater knyttet til Nowa gitt at denne i større grad tas i bruk som referanse i finansielle produkter i Norge.

En rapport om ARR-gruppens anbefaling knyttet til et OIS-marked i norske kroner vil bli publisert på Norges Banks hjemmeside innen kort tid.