Finans Norges høringsuttalelse om EUs taksonomiforordning

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finans Norges høringsuttalelse om EUs taksonomiforordning

Innføringen av EUs klassifiseringssystem for bærekraftige aktiviteter, taksonomiforordningen, er et viktig verktøy for å fremskynde det grønne skiftet i Europa. Finans Norge har sendt et høringssvar til EU-kommisjonen for å peke på kritiske forhold med hensyn til innføringen av forordningen i Norge.

Taksonomiforordningen ble vedtatt i første halvår 2020, og de to første klimamålene om begrensning av klimaendringer og klimatilpasning vil tre i kraft i EU den 31. desember 2021. EU-kommisjonen har den 20. november sendt på høring utkast til forskrifter med kriterier for de to første klimamålene. Forordningen er EØS-relevant, og er forventet tatt inn i EØS-avtalen og i norsk rett.  Det er få nasjonale valg i den nasjonale implementeringen av EUs taksonomiforordning.

– EUs regelverksarbeid innenfor bærekraftig finans vil få konsekvenser for norsk næringsliv og norsk finansnæring. De fulle konsekvensene av taksonomien for Norge vanskelig å overskue uten et tverrfaglig samarbeid på tvers av offentlige myndigheter, finansnæringen og næringslivet generelt, sier Line Asker, fagdirektør for bærekraftig finans i Finans Norge.

Kritisk mot innstramminger i eiendomskriteriene

Finans Norge har i høringssvaret gitt positiv tilbakemelding om at shipping nå er inkludert i kriteriesettet. Videre har vi rettet kritikk mot at eiendomskriteriene er strammet inn, slik at det vil kunne begrense eiendomsmassen som kan kvalifisere som «grønn» i henhold til kriteriene. Det er også viktig for Norges del at sjømat og akvakultur blir inkludert i taksonomikriteriene.

− Vi arbeider nå med bærekraftig finans og EUs taksonomi langs flere linjer, for å sikre et mest mulig hensiktsmessig EU-regelverk og en god nasjonal implementering og tilpassing til dette regelverket, sier Asker.