Evaluering av pilar 2-prosessen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Evaluering av pilar 2-prosessen

Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet om å evaluere fastsettelsen av bankenes pilar 2-kapitalkrav. Denne evalueringen kom samtidig som det ble gjort kjent endringer i bankenes kapitalkrav.

Departementet peker spesielt på viktigheten av transparens og systematisk oppbygging av pilar 2-kravene, og varsler at det kan bli aktuelt med nærmere regulering av rammene for pilar 2-prosessen.

Finanstilsynet er bedt om å evaluere erfaringene med sitt system for fastsettelse av pilar 2-krav, herunder sammenlikne sine metoder for fastsettelse, inkludert praksis for begrunnelse og transparens, og nivå på norske pilar 2-krav med det som følger av systemene i et utvalg relevante europeiske land.

Finans Norge mener det er positivt at departementet nå følger opp rammeverket for tilsynets praksis.

– En gjennomføring av systemrisikobufferøkningen, kombinert med uendret pilar 2-praksis, vil innebære en skjerpelse for et høyt antall mindre banker, i strid med intensjonen bak endret innretning. Det er viktig at ulike regulatoriske krav vurderes under ett, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Sammensetning av pilar 2-krav

Videre har departementet klargjort at Finanstilsynet bør vise hvordan en banks samlede pilar 2-krav er satt sammen av krav for ulike risikoer, i tillegg til å vise hvordan og i hvilken grad tilsynsmessig skjønn ligger til grunn for pilar 2 tillegg. Dette vil gi økt transparens og legge til rette for risikoreduksjon, påpeker Johansen.

– Det er viktig at departementet nå legger til grunn at Finanstilsynet vil ta hensyn til alle relevante bufferkrav, herunder eventuelt det nye systemrisikobufferkravet, i vurderingen av forventninger til bankindividuelle kapitalkravsmarginer, i tråd med EBAs retningslinjer, understreker Johansen.

Vi merker oss at departementet uttaler at rettssikkerhetshensyn kan tilsi at rammene for pilar 2-prosessen i større grad enn i dag bør fremgå av lov og forskrift. Tilsynspraksisen og rammeverket for pilar 2-tillegg bør styrkes, og Finans Norge vil komme tilbake til nærmere vurderinger av dette.

 

Les brevet fra Finanstilsynet om Pilar 2-prosessen her.

Endringer i bankenes kapitalkrav

Finansdepartementet fastsatte 08.12.20 endringer i bankenes kapitalkrav. Med dette vil kravet til systemrisikobuffer øke til 4,5 prosent fra utgangen av 2020 for de større bankene, som benytter avansert IRB-metode, mens for de øvrige og mindre bankene inntrer økningen fra utgangen av 2022.

Erik Johansen

Erik Johansen

direktør bank og kapitalmarked

922 82 616 erik.johansen@finansnorge.no