Endringer i bankenes kapitalkrav

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Endringer i bankenes kapitalkrav

Finansdepartementet fastsatte 08.12.20 endringer i bankenes kapitalkrav. Med dette vil kravet til systemrisikobuffer øke til 4,5 prosent fra utgangen av 2020 for de større bankene, som benytter avansert IRB-metode, mens for de øvrige og mindre bankene inntrer økningen fra utgangen av 2022.

I tillegg til et høyere systemrisikobufferkrav, vil det også bli innført gulv for gjennomsnittlig IRB-risikovekting av boliglån og næringseiendomslån. Gulvkravene skal i utgangspunktet gjelde i to år fra utgangen av 2020.

De relevante EU/EØS-myndighetene, EFTA-statenes faste komité og Det europeiske systemrisiko-rådet (ESRB), har sluttet seg til departementets begrunnelse for det økte bufferkravet. For de øvrige endringene er det, ifølge departementet, ikke nødvendig med en tilsvarende vurdering fra EU/EØS-myndighetene.  

Prinsipp om resiprositet

Departementet vil nå be ESRB om å anbefale at andre lands myndigheter anerkjenner det norske systemrisikobufferkravet og IRB-gulvene for risikovekting (resiprositet).

– Ut fra hensynet til likere konkurransevilkår har Finans Norge argumentert for resiprositet, slik at norske kapitalkravsskjerpelser med bruk av EU-reglenes nasjonale handlingsrom omfatter alle banker i det norske markedet, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

– Samtidig kan vi ikke se at det er godtgjort at systemrisikoen i norsk økonomi er vesentlig høyere enn i andre EU/EØS-land slik at det nødvendiggjør en systemrisikobuffer på hele 4,5 prosent. Vi savner derfor fortsatt en dypere analyse av risikonivået i Norge relativt til andre land, sier han.  

Departementet har også besluttet at DNB og Kommunalbanken fortsatt skal anses som systemviktige finansforetak, og de må oppfylle særskilte bufferkrav på henholdsvis 2 og 1 prosent.

 

Les forskrift om endring i forskrift 22. august 2014 nr. 1097 om kapitalkrav og nasjonal tilpasning her. 

Evaluering av pilar 2-prosessen

Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet om å evaluere fastsettelsen av bankenes pilar 2-kapitalkrav. Denne evalueringen kom samtidig som det ble gjort kjent endringer i bankenes kapitalkrav.

Erik Johansen

Erik Johansen

direktør bank og kapitalmarked

922 82 616 erik.johansen@finansnorge.no