Norsk seniorpolitisk barometer: Ønsket pensjonsalder synker

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Norsk seniorpolitisk barometer: Ønsket pensjonsalder synker

Fredag 30. oktober publiserte Senter for seniorpolitikk 2020-undersøkelsen "Norsk seniorpolitisk barometer". Yrkesaktive ønsker nå å slutte å jobbe ett år tidligere enn de ønsket for fem år siden. Finans Norge har fått tall på en del av undersøkelsen for medarbeidere i aldersgruppen 60+.

Illustrasjonsfoto: Eldre kvinne strekker armene opp i været

I årets Norsk seniorpolitisk barometer er ønsket avgangsalder for dem som står i jobb blitt redusert til 65,2 år. Dette er ned ett helt år fra 66,2 år i 2015. Før 2015 hadde ønsket pensjoneringsalder steget jevnt siden 2003. Folk ønsker nå å slutte å jobbe ett år tidligere enn de ønsket for fem år siden, noe som kan bety at de politiske målsettingene om økt sysselsetting blant eldre arbeidstakere blir vanskeligere å nå.

Hva med finans?

Tidligere har Norsk seniorpolitisk barometer hatt 1000 respondenter. Fra og med i år er dette økt med 2000, slik at respondentbasen nå er 3000. Det gjør det mulig å trekke ut egne tall for finansansatte. Vi understreker imidlertid at tallene for 60 + må leses ut fra at her er basen enda lavere enn for finans totalt.

Stadig høyest arbeidsglede

En rekke faktorer spiller inn for å nå de seniorpolitiske målene i arbeidslivet. Glede og mestring på jobb er blant disse. I finans er antallet som gleder seg til å gå på jobb høyere enn gjennomsnittet for alle yrkesaktive, 67 prosent for alle og 71 prosent for ansatte i finans. Ser vi på de yrkesaktive over 60 år sier 81 prosent i finans at de alltid gleder seg til jobbdagen. Det er godt over snittet på 74 prosent for alle over 60 år.

Figur: Gleder du deg til å gå på jobb?

Sliten av jobben

På spørsmål om det hender at man blir sliten av jobben viser barometeret samme mønster som tidligere år: 8 av 10 oppgir at de alltid eller av og til blir sliten av jobben, mens for aldersgruppen 60+ sier 74 prosent det samme. For finans er tallene lavere, kun 57 prosent over 60 år sider de alltid eller av og til sier de blir slitne. 26 prosent over 60 år sier de sjelden eller aldri blir sliten av jobben, sammenlignet med 20 prosent av alle spurte. For finans er tallet 43.

Figur: Hender det at du blir sliten av jobben?

Arbeidsmestring

I fjor ble det målt den høyeste andelen yrkesaktive over 60 år som svarte at de mestret jobben meget godt (69 prosent) siden barometerets oppstart i 2003. I år har denne andelen nedjustert seg til 64 for alle yrkesaktive over 60 år. For finans er det enda færre seniorer som svarer at de føler de mestrer oppgavene sine meget godt.

– Dette kan ha sammenheng med den store teknologiendringen som har vært og er i finans. Det skal litt til, for alle aldersgrupper, å henge med i stadig bruk av nye arbeidsverktøy. Her har vi bare fått egne tall for seniorene, så det kan godt hende at dette også gjelder for de yngre aldersgruppene i finans, sier arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i Finans Norge.

Figur: Hvor godt føler du at du mestrer arbeidsoppgavene?

Kompetanseheving

57 prosent oppgir at de har deltatt på kurs, opplæring eller utdanning gjennom jobben i løpet av de siste 12 månedene. De eldste aldersgruppene, eller 47 prosent, har i mindre grad deltatt på kurs sammenlignet med de øvrige aldersgruppene. For finans-seniorene er tallet betydelig høyere og også over snittet for alle yrkesgrupper og alle aldersgrupper. Her har 62 prosent hatt kompetansehevende tiltak.

– Det er gledelige tall, og viser med tydelighet hvor mye våre medlemsbedrifter satser på kompetanseheving for sine medarbeidere, uansett alder, sier Opdal Kerr.

Figur: Hvor ofte har du deltatt på kurs eller annen opplæring de siste 12 månedene?

Oppfatninger om aldersdiskriminering

Over halvparten av yrkesaktive har svært ofte, ofte eller av og til opplevd at yngre blir foretrukket ved innføring av ny teknologi eller nye arbeidsmåter, mens kun en fjerdedel aldri har opplevd dette.

I finans svarer 65 prosent at de har opplevd at yngre medarbeidere foretrekkes når ny teknologi og arbeidsmetoder skal innføres. Jevnt over viser tallene at finansansatte sier de har opplevd mer aldersdiskriminering enn yrkesaktive i andre bransjer.

– Det er ikke bra når neste dobbelt så mange i finans har opplevd at alder påvirker lønnsøkninger og at mange opplever at man får svekkede muligheter for forfremmelse og mulighet for bytte av jobb fordi man blir eldre. Dette er noe vi må jobbe med i vår næring, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør.

Figur: Aldersdiskriminerende situasjoner som lønnsøkning osv

Anbefaler dypdykk

Norsk seniorpolitisk barometer 2020 har mange flere temaer enn de vi har sett på her. Vi anbefaler et dypdykk i undersøkelsen, som er utarbeidet av Ipsos for Senter for seniorpolitikk (SSP).

Ann Håkonsen

Ann Håkonsen

kommunikasjonssjef

950 64 149 Ann.Hakonsen@finansnorge.no