Forventer et budsjett for jobbskaping og omstilling

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forventer et budsjett for jobbskaping og omstilling

Onsdag 7. oktober legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2021. Finans Norge forventer at dette blir et budsjett som legger til rette for økonomisk gjenopphenting og de nødvendige omstillingene Norge står overfor i veien ut av koronakrisen. Den største utfordringen fremover vil være å sørge for et omstillingsdyktig og levedyktig næringsliv som vil kunne skape tilstrekkelig nye jobber.

Jan Tore Sanner. Foto.
Finans Norge forventer at finansminister Jan Tore Sanner legger fram et budsjett som bidrar til å skape nye arbeidsplasser. Foto: Marte Garmann.

Norge må skape 25.000 flere arbeidsplasser i året for å opprettholde velferdsnivået. Vårt jobbskaperbarometer viser at nå er på kraftig etterskudd som følge av koronapandemien. Vi forventer derfor målrettede og effektive grep for å få Norge på rett vei igjen, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Finans Norges fem forventninger til budsjettet

Vi forventer at regjeringen nå prioriterer tiltakene i neste års statsbudsjett om følgende fem avgjørende temaer;

  1. Legge de økonomiske rammene for overgangen fra krisehåndtering til økonomisk vekst og omstilling.
  2. Konkrete tiltak som bidrar til grønn omstilling og økt satsing på klimaforebygging.
  3. Sørge for gode rammer for å sikre næringslivet tilstrekkelig kapitaltilgang.
  4. Tydelig taktskifte i digitaliseringen for bedre, sikrere og effektive løsninger, inkludert økt satsing på offentlig-privat digitalt samarbeid. Det må satses mer på kampen mot cyberkriminalitet.
  5. Tiltak som bidrar til økt kompetanse i tråd med næringslivets behov i omstillingen vi står overfor.

Fortsatt krise

Årets forslag til statsbudsjett legges frem i en periode med stor økonomisk usikkerhet. Nedgangen i norsk økonomi i andre kvartal var den dypeste målt noensinne. De ulike krisetiltakene og lav rente har bidratt til en oppgang i aktiviteten, men selv om det nå er lyspunkter, er store deler av økonomien fremdeles preget av krise. Uforutsigbarhet rundt koronasituasjonen og utviklingen i internasjonal økonomi, skaper større usikkerhet for neste års budsjett. God håndtering av overgangen fra de omfattende krisetiltakene og en mer normalisert hverdag blir avgjørende for hvor godt Norge kommer ut av den økonomiske nedgangen som følge av koronautbruddet.

Behov for omstilling, og den må være grønn

De økonomiske konsekvensene av virusutbruddet har synliggjort sårbarheten og omstillingsbehovet i norsk økonomi. Det må skapes nye arbeidsplasser og bygges grønn konkurransekraft. Neste års statsbudsjett må bidra til å øke omstillingsevnen i norsk økonomi, legge til rette for utvikling av nye teknologier og forretningsmodeller og stimulere den økonomiske aktiviteten. Finans Norge mener det er viktig å unngå at både iverksatte tiltak og fremtidige tiltak ikke får virke sementerende på næringsstrukturen, men bidrar til nødvendige endringer.

Ny vekst og nye arbeidsplasser må i størst mulig grad komme i selskaper og næringer som har løsninger på klimautfordringene eller i selskaper som klarer å omstille seg til et lavutslippssamfunn. Staten legger rammene, men omstillingen må skje i privat sektor. Statsbudsjettet må inneholde konkrete tiltak for å skape insentiver for næringslivets og finansnæringens innsats for grønn omstilling. God håndtering av klimarisiko og konkrete tiltak for å dreie privat kapital i en bærekraftig retning vil være viktig for at finansnæringen skal kunne spille sin viktige rolle i det grønne skiftet.

Konsekvensene av klimaforandringene gjør seg allerede gjeldende og utgjør en stor samfunnskostnad. Satsing på forebygging må styrkes. Staten må i større grad ta ansvar for å bistå kommunene i håndtering og tilpasning av klimarelaterte skader som flom og skred. Vi trenger en grundig samfunnsøkonomisk analyse av lønnsomheten ved å forebygge fremfor å reparere i etterkant.

Næringslivet må sikres nødvendig kapital

Mer enn 85 prosent av norske bedrifters finansiering kommer fra finansnæringen. Et velfungerende kapitalmarked og gode finansieringsløsninger er avgjørende for at næringslivet skal komme seg ut av krisen og skape de arbeidsplassene vi trenger i årene fremover. Det er viktig å videreføre oppfølgingen av anbefalingene fra Kapitaltilgangsutvalget, og sørge for stabile og gode rammebetingelser for de som skal finansiere omstillingen. Et forenklet og effektivt næringsrettet offentlig virkemiddelapparat vil være viktig i veien ut av krisen, men det må innrettes slik at det mobiliserer og ikke fortrenger privat kapital.

Digitalisering og kompetansebygging

Koronakrisen viste oss verdien av gode digitale løsninger. Det allerede velutviklede samarbeidet mellom finansnæringen og det offentlige var avgjørende for at vi kjapt fikk på plass nødvendige tekniske løsninger i krisehåndteringen. Det må settes av tilstrekkelig ressurser til videreutvikling av offentlig-privat digitalt samarbeid. Felles løsninger har allerede spart samfunnet for masse tid og penger. Her er det stort potensiale. Det er viktig å sørge for at regelverk og virkemidler ikke bare bidrar til gode løsninger, men sørger for at disse faktisk kan tas i bruk av offentlig sektor.

Med økt digitalisering, følger også økt sårbarhet. Det må satses mer på bekjempelse og forebygging av cyber-kriminalitet og annen økonomisk kriminalitet. Her er et godt samarbeid mellom næringsliv og det offentlige avgjørende.

Omstilling av økonomien, krever også omstilling av kompetanse. Det må investeres i forskning og kompetansebygging som i større grad reflekterer næringslivets behov i dag og i fremtiden.

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no

Å skape jobber er jobb nummer 1

I løpet av de neste 50 årene må Norge gå fra 2,7 millioner sysselsatte til 3,8 millioner for å opprettholde velferdsnivået. Det betyr at vi må øke antallet arbeidsplasser med netto 25.000 hvert eneste år fremover. I praksis må det skapes mange flere fordi d...

Illustrasjonsbilde
I 2060 må Norge ha en million flere arbeidsplasser enn i dag. Foto: Adobe Stock Photo.