Ekspansiv pengebruk må prioritere jobbskaping

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ekspansiv pengebruk må prioritere jobbskaping

Regjeringen legger opp til et ekspansivt budsjett for 2021. Det er fornuftig så lenge pengene prioriteres til tiltak som kan få ny fart i norsk økonomi.

Budsjettimpulsen er et av de mest interessante nøkkeltallene i budsjettet. Tallet gir et bilde av om oljepengebruken er med på å gi mer gass, er nøytral eller holder litt igjen i økonomien. Tallet beregnes ved å se på endringen i det prosentvise forholdet mellom strukturelt oljekorrigert underskudd og BNP for fastlands-Norge fra år til år. Tallet for budsjettet i 2021 er koronajustert. Det betyr at man tar bort de ekstraordinære tiltakene i 2020 før man beregner tallet for 2021. Et positivt tall, 1, betyr at oljepengebruken som andel av BNP forventes å være høyere i 2021 enn i 2020. Regjeringen legger med andre ord opp til et ekspansivt budsjett.

– Godt tilpasset

–  Det er ikke overraskende at regjeringen legger opp til et ekspansivt statsbudsjett. Norge er ikke ute av koronakrisen og tiltak må settes inn for å skape nye fart i økonomien. Det synes som om oljepengebruken for 2021 er godt tilpasset situasjonen og det er verdt å merke seg at regjeringen holder seg innenfor handlingsregelen selv om budsjettet er ekspansivt, sier Idar Kretuzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Finans Norge lanserte i går «Jobbskaperbarometeret». Det viser utviklingen i antall sysselsatte i Norge hvert kvartal. Endringen forteller om vi evner å skape nok arbeidsplasser i Norge for å opprettholde velferdsnivået.

– Koronakrisen har ført til at tallet for 2. kvartal 2020 var urovekkende negativt, sier Idar Kreutzer. Vår forventing er at budsjettet i sterk grad prioriterer tiltak for å ivareta vår aller viktigste jobb, og det er å skape jobber, påpeker Kreutzer.

Fire områder

Finans Norge har pekt på fire områder der nøkkelen til et Norge ut av koronakrisen ligger:

Betydningen av digitalisering og kompetansebygging

Norske digitale fortrinn har ført til betydelig mindre fall i BNP enn vi ellers ville sett gjennom koronakrisen. Digitaliseringen bør derfor forseres, og det må investeres i forskning og kompetansebygging.

Omstilling med grønnfarge

Vi må sikre at veien ut av krisen og omstillingen blir grønn og bærekraftig. Vi må sikre at ny vekst og nye arbeidsplasser i størst mulig grad kommer i selskaper og næringer som har løsninger på klimautfordringene – eller selskaper som klarer å omstille strategi og virksomhet til et lavutslippssamfunn.

Sikre at vi bankene har finansieringskapasitet

Det aller meste av norsk næringsliv er finansiert gjennom bankene i Norge. Hvis ikke det stilles tilstrekkelig med kapital tilgjengelig for næringslivet, vil omstillingen og returen for norsk økonomi bli forsinket. Det regelverket som i dag er bygget opp rundt bankene, er basert på at vi skal jobbe medsyklisk, og dermed låne ut mindre i dårlige tider. Det er ikke ønskelig i den situasjonen vi nå har. Derfor bør regelverket gjennomgås med sikte på å endre det på de områdene hvor det virker mot sin hensikt for å få fortgang på økonomien.

Store og lønnsomme prosjekter

Det er flere store prosjekter som er samfunnsøkonomisk lønnsomme og som ikke har blitt prioritert. Tiden er nå inne for å igangsette slike lønnsomme infrastrukturprosjekter, både fordi de i seg selv vil styrke Norges konkurransekraft, og fordi de vil gi verdifull aktivitet for næringslivet og arbeidstagerne.

 

Å skape jobber er jobb nummer 1

I løpet av de neste 50 årene må Norge gå fra 2,7 millioner sysselsatte til 3,8 millioner for å opprettholde velferdsnivået. Det betyr at vi må øke antallet arbeidsplasser med netto 25.000 hvert eneste år fremover. I praksis må det skapes mange flere fordi d...

Illustrasjonsbilde
I 2060 må Norge ha en million flere arbeidsplasser enn i dag. Foto: Adobe Stock Photo.