Støtter forslag om å modernisere høyere utdanning

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Støtter forslag om å modernisere høyere utdanning

Illustrasjonsbilde digitalt kurs; En som studerer foran laptop

Høyre foreslår i sitt utkast til stortingsvalgprogram at undervisningsmateriale skal legges ut gratis på nett, at utdanningstilbud over fire år digitaliseres, og at næringslivet og akademia må knytte tettere bånd. Finans Norge er positiv til forslaget.

Finans Norge har lenge gått inn for å digitalisere utdanningstilbudet. I Finans Norges kompetansepolitikk er det pekt på behovet for et digitalt utdanningstilbud, som er fleksibelt og tilpasset arbeidslivet. Det moderne arbeidslivet er gjennomdigitalisert, og akademia må følge utviklingen.

Publisere opptak av forelesninger

Finans Norge støtter forslaget om at opptak av forelesninger på offentlige universiteter publiseres på nett. I dag har de offentlige universitetene fri adgang på forelesninger. Dette forutsetter at man har tid og anledning til å møte opp på disse forelesningene. I dag foregår etter- og videreutdanning i arbeidslivet blant annet som modulbasert læring, dels innenfor og dels utenfor arbeidstiden. Det er bra hvis disse forelesningene gjøres tilgjengelig hvor som helst, når som helst og for hvem som helst.

Tettere bånd mellom næringslivet og akademia

Det må knyttes tettere bånd mellom næringslivet og akademia. Finans Norge støtter forslaget om at flere studenter får mulighet til å skrive bachelor- og masteroppgaver på oppdrag fra bl.a. privat næringsliv og organisasjoner.

Utdanningstilbud relevant for behovene i næringslivet

Finans Norge er også positiv til forslaget om å etablere flere treparts bransjeprogram; utdanningsprogram der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å skreddersy videreutdanningstilbud i utvalgte bransjer. Det er viktig at utdanningstilbudet er relevant for behovene i næringslivet, og forslaget er egnet til å oppnå dette. Skreddersydde videreutdanningstilbud er et godt forslag for å nå målet om å øke kompetansen i arbeidslivet, og sørge for at flere kan stå lengre i arbeid. Finans Norge har lenge gått inn for å bedre mulighetene for læring i arbeidslivet, og samarbeid mellom arbeidslivet og arbeidslivsrelevant utdanning.

Katarina Lægreid Buzatu

Katarina Lægreid Buzatu

Advokat individuell og kollektiv arbeidsrett

957 72 648 katarina.legreid.buzatu@finansnorge.no