Nytt EU-regelverk om obligasjoner med fortrinnsrett

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nytt EU-regelverk om obligasjoner med fortrinnsrett

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) er den viktigste kilden til markedsfinansiering for norske banker. EU har vedtatt å harmonere regelverket for OMF på tvers av landegrensene i Europa, herunder det norske markedet.

Det norske regelverket for OMF tilfredsstiller allerede de fleste kravene i det nye EU-regelverket og Finans Norge er positive til en rekke av forslagene som har vært fremmet i Finanstilsynets høringsnotat for norsk implementering. Finans Norge har likevel en del synspunkter på forslaget.

– Det norske OMF-markedet er en viktig og gunstig kilde til finansiering av norske banker, det er derfor behov for en grundig gjennomgang av alle foreslåtte regelendringer for å sikre et robust rammeverk for norske utstedere også i fremtiden, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Harmonisert rammeverk i EU

Arbeidet med å harmonisere regelverket for OMF i Europa har pågått over flere år. En klar målsetting har vært å finne en balanse mellom strengere og harmoniserte krav på den ene siden, og på den annen side sørge for at velfungerende nasjonale markeder videreføres.

– Etter vår vurdering har man klart å finne en god og balansert løsning i det nye EU-regelverket, samtidig er det viktig å sørge for riktig bruk av det nasjonale handlingsrommet. Ettersom Norge har vært blant de første landene med å starte den nasjonale implementeringsprosessen bør vi i det videre arbeidet i Norge se hen til løsninger som velges i Europa slik at regelverket i så stor grad som mulig harmonerer på tvers av landegrensene, sier Johansen.

Nytt regelverk i kraft fra 8. juli 2022

Finans Norge mener det er svært positivt at norske myndigheter legger opp til å følge EUs tidsplan i implementeringen. Dette innebærer at det nasjonale regelverket skal være klart 8. juli 2021, og at endelig ikrafttredelse vil være 8. juli 2022.

– Vi setter stor pris på den gode dialogen vi har med myndighetene på OMF-området, sier Johansen.