Norske finansforetak er i førersetet på bærekraftrapportering

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Norske finansforetak er i førersetet på bærekraftrapportering

Norske bedrifter har fortsatt en lang vei å gå når det kommer til rapportering på bærekraft, det viser Finanstilsynets første kartlegging av rapportering på bærekraft for noterte foretak. Imidlertid viser undersøkelsen at finansforetakene skiller seg positivt ut, med høyest andel av bedriftene som rapporterer på bærekraft.   

I en omfattende kartlegging har Finanstilsynet for første gang fått en oversikt over hvordan noterte selskaper jobber med bærekraftsrapportering. Formålet med undersøkelsen er å få en oversikt over hvordan næringslivet arbeider med rapportering på bærekraft, hvilken informasjon bedriftene rapporterer og hvordan denne presenteres. Finanstilsynet konkluderer med at dagens praksis har vesentlige mangler.

­­– Bærekraft vil kreve stadig mer av norsk næringsliv og finansnæring fremover, det er derfor viktig at Finanstilsynet nå gjennomfører en omfattende kartlegging som vil danne utgangspunkt for videre arbeid, sier Agathe Bryde Schjetlein, direktør for bærekraft i Finans Norge.

Få foretak opplyser om finansielle konsekvenser

Tilsynet skriver i rapporten at de viktigste funnene fra undersøkelsen er at mange foretak har en bærekraftsstrategi som er forankret i styre og ledelse, men at det i liten grad gis opplysninger om vurderinger knyttet til risiko og vesentlighet. Videre skriver Finanstilsynet at det er få foretak som opplyser om finansielle konsekvenser av risikoer knyttet til bærekraft og klimaendringer, og få tar hensyn til dette i verdsettelse av eiendeler og forpliktelser. Rapportering av klimarisiko er begrenset og er i liten grad tallfestet, ifølge Finanstilsynet.

Nye EU-regler om rapportering på bærekraft

Kartleggingen omfatter 209 noterte fortetak, hvor 193 har besvart undersøkelsen. Kartleggingen gjelder rapportering av bærekraftsinformasjon og klimarisiko, og tar utgangspunkt i kravene i regnskapsloven. Videre bygger den på innholdet i EU-regler som enda ikke er gjennomført i norsk rett, men som forventes å bli gjort gjeldende i løpet av kort tid.

– Det er veldig positivt at tilsynet har inkludert rapporteringskrav i henhold til kommende EU-regler, dette gjør at foretakene allerede nå blir kjent med disse, sier Schjetlein.

EU har nylig vedtatt en forordning om offentliggjøring av opplysninger om bærekraftige investeringer og ESG-risiko. Finanstilsynet har fått i oppdrag å utarbeide et høringsnotat med forslag til regler for å gjennomføre taksonomiforordningen og ESG-offentliggjøringsforordningen i norsk rett. Tilsynet arbeidet med et høringsutkast, og har frist til å levere dette til Finansdepartementet innen 15. desember.

For en nærmere gjennomgang av bærekraftig finans og klimarisiko i finansnæringen vises det til et nylig avholdt webinar i regi av Finans Norge.

Les rapporten «Kartlegging av foretakenes bærekraftrapportering 2020»

Sveinung Sleire

Sveinung Sleire

kommunikasjonssjef

942 85 285 sveinung.sleire@finansnorge.no
Agathe Schjetlein

Agathe Schjetlein

direktør bærekraft

466 77 675 Agathe.Schjetlein@finansnorge.no