Innstramming i utlånsreguleringen må skje gradvis

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Innstramming i utlånsreguleringen må skje gradvis

Innstramming i utlånsreguleringen må skje gradvis, og en avklaring rundt rente- og avdragsfrihet ut over den opprinnelige perioden på 6 måneder må komme på plass så snart som mulig for å unngå økende grad av mislighold. Det skriver Finans Norge i et høringssvar til Finansdepartementet angående avvikling av midlertidige endringer i utlånsreguleringen.

Fleksibiliteten i boliglånsforskriften ble økt til 20 prosent i andre og tredje kvartal i år som ett av flere tiltak for å avhjelpe norske husholdninger gjennom en svært krevende periode som følge av koronapandemien. Finans Norge mener at dette behovet ikke har falt bort, og at mange husholdninger fortsatt er rammet av arbeidsledighet og permitteringer. Ved utgangen av august var det hos NAV registrert 216 400 helt og delvis ledige, noe som utgjør 7,6 prosent av arbeidsstyrken.

Varierende bruk av fleksibilitetskvoter

 Fleksibilitetskvotene har blitt benyttet, men i varierende grad mellom bankene. Finanstilsynet begrunner avviklingen av fleksibilitetskvotene med økt omsetning i boligmarkedet, og vekst i boligprisene. Samtidig vil Finans Norge bemerke at realboligprisene for de siste 3,5 årene har vært stabile, og gjeldsveksten i husholdningene har kommet ned mot og tidvis noe under veksten i disponibel inntekt.

– Finans Norge mener at de økte fleksibilitetskvotene bør trappes ned gradvis, og kvotene bør fastsettes til 15 prosent i fjerde kvartal, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Det er også viktig å huske på at finansieringsbevis typisk har en varighet på tre måneder, slik at avgitte finansieringsbevis i inneværende kvartal gjerne kan bli anvendt i kvartalet etter. Tidsetterslepet fra et finansieringsbevis innvilges til boliglånet utbetales tilsier en gravis nedtrapping i kvotene.

Viktig avklaring rundt rente- og avdragsfrihet

Finans Norge anmoder i høringssvaret at departementet snarlig avklarer om bankene kan forlenge perioden med midlertidig rente- og avdragsfrihet utover perioden på 6 måneder på eksisterende lån, uten at fleksibilitetskvotene må benyttes. For et høyt antall husholdninger vil denne 6-månedersperioden snart løpe ut, og mange vil fortsatt ha behov for rente- og eller avdragsfrihet.

Dersom utsatt betjening av bolig- og forbrukslån ikke kan innvilges fordi 6-månedersperioden er avsluttet, vil det kunne gi en klar økning i antall tvangssalg og tvangsinndrivelser. Mange husholdninger vil utover høsten komme i en krevende situasjon, men oppgangen i tvangssalg og tvangsinndrivelser vil trolig først komme til syne neste år. Finans Norge mener at det bør åpnes for å kunne ta særskilte hensyn for å avdempe eller hindre et vesentlig omfang av mislighold.

Les høringssvaret til Finansdepartementet om endringer i utlånsreguleringen