EUs strategi for digitalisering av finans i Europa

Gå til hovedinnhold
Publisert:

EUs strategi for digitalisering av finans i Europa

EU-kommisjonens mål er å fremskynde en nødvendig digitalisering av de finansielle markedene og produktene i hele Europa. Kommisjonen ønsker at utviklingen skal drives fremover av sterke europeiske aktører i front. Strategien må leses som et signal om at man vil beholde kontrollen på finansmarkedene når de globale tech-gigantene har ambisjoner om å overta deler av finansnæringens rolle.

EU kommisjonen har lagt fram en strategi for digitalisering av finans i Europa. Med strategien lager man et veikart som skal sikre et sikkert, konkurransekraftig, konkurransenøytralt indre marked for digitale finanstjenester der forbrukere ikke skal møte nasjonsgrenser når de handler.

Strategien fokuserer på fire områder:

  • Ta bort hinder for grensekryssende virksomhet i det indre markedet for digitale tjenester, herunder utvikling av harmonisert digital identifisering av kunder i hele det indre markedet.

  • Sikre at eksisterende regelverk på finansområdet ikke hindrer digital innovasjon. Det vil både være til nytte for forbrukere og for effektivitet i markedene.

  • Sikre at offentlig data gjøres allment tilgjengelig gjennom etablering av en europeisk databank

  • Vurdering og håndtering av risiko som oppstår i selve digitaliseringen. F.eks. når det gjelder finansiell stabilitet, forbrukerbeskyttelse, markedets integritet og konkurranseforhold.

Samtidig legger EU kommisjonen konkrete forslag til regulering av kryptoverdier og til en markedsinfrastruktur for DLT-baserte markeder. Den tekniske løsningen er at man bruker mønster fra eksisterende verdipapirregulering og eksisterende markedsregulering og justerer det slik at det passer for kryptoverdier og blockchain.

Datasikkerhet er helt sentralt for finansnæringen. I forslag til forordning om operasjonell motstandskraft stiller EU kommisjonen krav til aktørene om at de må kunne motstå alle typer IKT-relaterte trusler og forstyrrelser. Det sette opp strikte standarder som banker, forsikringsselskaper, clearinghus, børser og fintech-selskaper vil måtte etterleve.

I samme pakke presenterer EU kommisjonen også en strategi for utviklingen av kundebetalinger i EU. De konkrete lovgivningsforslagene vil nå gå til forhandling i parlament og det europeiske rådet.

Den Europeiske Bankforeningen som Finans Norge er medlem av, har kommentert dette i dag der det fremgår at EBF er positive til planene. EBF deler kommisjonens ambisjon om at Europa skal etterstreve en digitalisering av finanssektoren med sterke Europeiske markedsaktører i ledende roller. Fordelene som digitaliseringen av finans gir skal komme europeiske forbrukere og næringsliv til gode, og at utviklingen skal baseres på Europeiske verdier og forsvarlig regulering av risiko.

Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no