Bankenes fleksibilitet i utlånsreguleringen må opprettholdes

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Bankenes fleksibilitet i utlånsreguleringen må opprettholdes

Boligblokker. Foto.

Finanstilsynet har i dag foreslått å erstatte dagens midlertidige utlånsregulering med en ny fast utlånsforskrift. Finans Norge mener forslaget er inngripende, og vil komme tilbake med et samlet syn på forslaget i et høringssvar etter en grundig prosess mot bankene.

I høringsnotatet fra Finanstilsynet er det foreslått å redusere maksimalgrensen for låntakers samlede gjeld fra 5 til 4,5. Videre er fleksibilitetskvoten for boliglån foreslått redusert fra 10 prosent (8 prosent i Oslo) til 5 prosent. Den foreslåtte forskriften er ment å erstatte boliglåns- og forbrukslånsforskriften og å omfatte alle lån fra finansforetak til privatpersoner.

– Det er ikke grunnlag for å stramme ytterligere inn i fleksibilitetskvotene, det er viktig at bankene har tilstrekkelig rom for å drive godt bankhåndverk, sier Sveinung Sleire, kommunikasjonssjef i Finans Norge.

I mars ble fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften økt til 20 prosent i hele landet som ett av flere tiltak for å avhjelpe norske husholdninger gjennom en krevende periode som følge av koronapandemien. Denne kvoten ble nylig besluttet redusert til opprinnelige nivåer etter utløpet av tredje kvartal. Finans Norge mente denne reduksjonen burde skje gradvis for å gi rom for tilpasning for banker og lånekunder.

Samlet vurdering av utlånsreguleringen

Dagens forskriftsregulering av bankenes utlånspraksis løper ut den 31. desember. Finanstilsynet forslår i høringsnotatet at det ikke fastsettes opphørsdato i ny forskrift, og at den kan evalueres jevnlig hvert annet år.

Prinsipielt mener Finans Norge at utlånspraksis bør være bankenes eget ansvar, og når risikonivået avtar, bør følgelig ansvaret for utlånspraksis fullt ut tilbakeføres til bankene. Forskriften bør derfor være tidsavgrenset.

– Vi vil sammen med bankene foreta en grundig vurdering av forslaget fra Finanstilsynet, og gi vår vurdering til Finansdepartementet i en høringsrunde, sier Sleire.

Mer om forslaget hos Finanstilsynet: Finanstilsynet foreslår ny utlånsforskrift