09

Gå til hovedinnhold

09

Ny rapport om alternative referanserenter

Arbeidsgruppen for alternative referanserenter har tidligere anbefalt en reformert versjon av Nowa som en alternativ referanserente i norske kroner. I andre del av arbeidet har arbeidsgruppen sett på hvordan Nowa kan tas i bruk.

Bankenes fleksibilitet i utlånsreguleringen må opprettholdes

Finanstilsynet har i dag foreslått å erstatte dagens midlertidige utlånsregulering med en ny fast utlånsforskrift. Finans Norge mener forslaget er inngripende, og vil komme tilbake med et samlet syn på forslaget i et høringssvar etter en grundig prosess mot...

Boligblokker. Foto.

Klimaomstillingsutvalget: raskere omstilling, redusert risiko

Et bredt sammensatt utvalg fra akademia, næringsliv og politikk presenterte den 24. september en rapport om hvordan norsk økonomi kan håndtere klimaomstilling i tråd med målene i Parisavtalen. Utvalgets mandat var å beskrive hvordan Norge kan forberede, gjennomføre og håndtere konsekvensene av en slik omstilling. Flere av Finans Norges medlemmer har bidratt med innspill til...

Norsk bank eksporterer AR-teknologi til Japan

SpareBank 1 Østlandet har hatt suksess med sin AR-App som skal gi unge økt økonomiforståelse. Nå eksporteres løsningen til skoler i teknologinasjonen Japan.

Presentasjon i Japan - Foto EON Reality Norway og AVR Japan
Presentasjon i Japan - Foto EON Reality Norway og AVR Japan

EUs strategi for digitalisering av finans i Europa

EU-kommisjonens mål er å fremskynde en nødvendig digitalisering av de finansielle markedene og produktene i hele Europa. Kommisjonen ønsker at utviklingen skal drives fremover av sterke europeiske aktører i front. Strategien må leses som et signal om at man vil beholde kontrollen på finansmarkedene når de globale tech-gigantene har ambisjoner om å overta deler av finansnærin...

Norges Bank holder styringsrenten uendret på null prosent

Norges Bank har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på rekordlave null prosent. Komitéen for pengepolitikk og finansiell stabilitet vurderer utsiktene og risikobildet slik at styringsrenten blir liggende på dagens nivå en god stund fremover.

Naturrisiko rammer finans også – nå må den håndteres

En ambisiøs, global naturavtale for å sikre våre felles naturverdier må på plass nå. Det skriver adm. direktør Idar Kreutzer og fagdirektør Line Asker i Finans Norge i en kronikk i Dagens Næringsliv. Les kronikken på DN.no.

Vannskadene kommer hvert 8. minutt

Vannskader oppstår oftere enn innbrudd og brannskader i norske boliger og hytter. Hvert åttende minutt blir det meldt inn vannskader til forsikringsselskapene, viser tall fra Finans Norge.

Mann samler opp vann fra skadet tak i en bøtte
Foto: Shutterstock

Klare råd i dagens høring om ny finansavtalelov

Finans Norge hadde flere viktige budskap til Stortingets justiskomite på høringen om ny finansavtalelov. Stortinget bør konsentrere seg om å innføre de reglene som må innføres for å implementere EU-direktivene vi allerede er på etterskudd med å lovfeste. De...

Foto: Fra høringen i justiskomiteen torsdag 17. september, da Henning Lauridsen fra Eiendom Norge la frem deres innspill
Fra høringen i justiskomiteen torsdag 17. september, da Henning Lauridsen fra Eiendom Norge la frem deres innspill

Justeringer i lånegarantiordningen

Den statlige lånegarantiordningen er i dag justert for å gi bankene noe mer fleksibilitet i vurderingen av lånesøknader fra små bedrifter knyttet til kriteriet for økonomiske vanskeligheter.

Vern mot uønsket gjeld

Jeg unner ingen å bli utsatt for uønsket gjeld. Det er iverksatt mange, og vil bli iverksatt flere tiltak for å unngå nettopp det. Det skriver Finans Norges forbrukerpolitiske direktør Gry Nergård i et debattinnlegg i VG. Les innlegget hos VG.

Nye rammebetingelser for bærekraft i eiendomssektoren

Bygg- og eiendomssektoren møter stadig nye krav og insentiver for bærekraft. Finans Norge, i samarbeid med Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom, har laget et kort informasjonsskriv om EUs klassifisering av grønne bygg.

Støtter forslag om å modernisere høyere utdanning

Høyre foreslår i sitt utkast til stortingsvalgprogram at undervisningsmateriale skal legges ut gratis på nett, at utdanningstilbud over fire år digitaliseres, og at næringslivet og akademia må knytte tettere bånd. Finans Norge er positiv til forslaget.

Illustrasjonsbilde digitalt kurs; En som studerer foran laptop

De midlertidige fleksibilitetskvotene kuttes

Finansdepartementet har i dag besluttet at de midlertidige endringene i boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften ikke vil bli videreført etter tredje kvartal. Fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften settes da til de opprinnelige nivåene på 10 prosent generelt og 8 prosent for Oslo.

IPS er en del av pensjonsforliket

Arbeiderpartiet vil ha omkamp om IPS-ordningen. Det bryter både med pensjonsforliket som de selv var en del av og løftet man har gitt til forbrukerne som allerede er i gang med en langsiktig spareordning. 

Finansdepartementet om utbyttebegrensning for norske banker

Finansdepartementet har i en nyhetsmelding 9. september gjentatt budskapet om at bankene bør avvente med å utdele utbytte i lys av usikkerheten om den økonomiske utviklingen som følge av koronapandemien. Departementet presiserer i meldingen at det legger til grunn at norske banker venter med å dele ut utbytte eller kjøpe tilbake aksjer til usikkerheten er ytterligere reduser...

ManpowerGroup første selskap utenfor finansbransjen med medlemskap i FinAut

ManpowerGroup har som første selskap utenfor bank- og finansbransjen blitt medlem av FinAut. – Vi ønsker ManpowerGroup velkommen som medlem i FinAut. Det vil åpenbart styrke kvaliteten i informasjon og veiledning til kunde at også vikarer får relevant kompetanse og behandler kundene i tråd med reglene for God skikk, som er bransjen norm for etisk og god kundebehandling, sier...

Markedsstatistikk for livsforsikring 2. kvartal

Innbetalingene til innskuddspensjonsordninger fortsetter å øke, og samlet innbetaling så langt i år er i underkant av 17 milliarder. Dette utgjør 76 % av de samlede innbetalingene til tjenestepensjon fra arbeidsgivere i privat sektor.

Nye EU-retningslinjer for innvilgning og overvåking av lån

Finanstilsynet har besluttet å utrede innføring av nye EU-retningslinjer om bruk av digitale boligtakster ved innvilgelse, refinansiering og overvåkning av boliglån. Finanstilsynet inviterer finansnæringen til dialog om innføring av retningslinjene i Norge.

Nytt EU-regelverk om obligasjoner med fortrinnsrett

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) er den viktigste kilden til markedsfinansiering for norske banker. EU har vedtatt å harmonere regelverket for OMF på tvers av landegrensene i Europa, herunder det norske markedet.

Norske Selskab

Det har den senere tid vært stor oppmerksomhet rundt spørsmålet om å åpne for kvinnelig medlemskap i Norske Selskab. Det har også blitt reist spørsmål om det er mulig å være for likestilling og mangfold, og samtidig være medlem av og ha verv i en forening som ikke åpner for kvinnelige medlemmer. For egen del er problemstillingen aktuell, fordi jeg er for likestilling, og er...

Innstramming i utlånsreguleringen må skje gradvis

Innstramming i utlånsreguleringen må skje gradvis, og en avklaring rundt rente- og avdragsfrihet ut over den opprinnelige perioden på 6 måneder må komme på plass så snart som mulig for å unngå økende grad av mislighold. Det skriver Finans Norge i et høringssvar til Finansdepartementet angående avvikling av midlertidige endringer i utlånsreguleringen.

Norske finansinstitusjoner er sterke og ser ikke behov for utbytteforbud

Norsk næringsliv er avhengig av at finansnæringen investerer og yter lån for å skape ny vekst. Norske banker og forsikringsselskaper er svært solide og er en del av løsningen på de økonomiske utfordringene som følger av Covid-19.  Finanstilsynets anmodning ...

Foto av Idar Kreutzer, adm.dir i Finans Norge
Idar Kreutzer, adm.dir i Finans Norge. Foto: Killian Munch.

Norske finansforetak er i førersetet på bærekraftrapportering

Norske bedrifter har fortsatt en lang vei å gå når det kommer til rapportering på bærekraft, det viser Finanstilsynets første kartlegging av rapportering på bærekraft for noterte foretak. Imidlertid viser undersøkelsen at finansforetakene skiller seg positi...

Lavere kredittkortbruk

Trenden for usikret gjeld er fortsatt nedadgående. Benyttet rammekreditt har falt med ca. 7,9 mrd. siden januar, og i løpet av siste måned er nedgangen på 0,9 mrd. Dette viser tall fra Norsk Gjeldsinformasjon pr 1. september.

Illustrasjonsbilde: Hånd som holder kredittkort