Finanstilsynet foreslår å avvikle fleksibilitet under boliglånsforskriften

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finanstilsynet foreslår å avvikle fleksibilitet under boliglånsforskriften

Finanstilsynet anbefaler å oppheve midlertidige fleksibilitetskvoter i boliglånsforskriften etter utløpet av tredje kvartal. En førtidig avvikling av krisetiltak som følge av koronapandemien kan få utilsiktede konsekvenser, mener Finans Norge.

I mars besluttet regjeringen å innføre en midlertidig økning i fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften til 20 prosent som ett av flere tiltak for å begrense de negative virkningene på norsk økonomi som følge av koronapandemien. Dette ble deretter videreført ut tredje kvartal.

Usikkert i norsk økonomi

– Situasjonen i norsk økonomi er fortsatt usikker, avvikling av krisetiltak bør derfor gjøres gradvis og i god tid slik at banker og kunder kan tilpasse seg endringer i regelverket, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Boliglånsforskriften stiller krav til belåningsgrad, avdragsbetaling, kundens betjeningsevne og gjeld i forhold til inntekt. Bankene hadde fram til og med første kvartal i år mulighet for å avvike fra ett eller flere av disse kravene for inntil 10 prosent av utlånsvolumet hvert kvartal (8 prosent for utlån med pant i bolig lokalisert i Oslo). Disse fleksibilitetskvotene ble midlertidig økt til 20 prosent for å styrke bankenes mulighet til å støtte kundene gjennom en krevende periode.

Gradvise endringer

Finans Norge mener at det er viktig å gjennomføre regulatoriske endringer gradvis. Eksempelvis kan mange banker ha utstedt finansieringsbevis, etter gjeldende fleksibilitetsregler, som vil strekke seg inn i fjerde kvartal. Med andre ord, det generelle tidsetterslepet fra et finansieringsbevis innvilges til boliglånet utbetales, innebærer at det vil kunne ta vesentlig tid å tilpasse virksomheten til de opprinnelige kvotestørrelsene. Dette må hensyntas av Finansdepartementet i vurderingen av forlengelse av fleksibilitetskvotene. Departementet har sendt forslaget til Finanstilsynet på høring, med frist til den 4. september.

Finanstilsynet har også vurdert behovet for å videreføre bankenes adgang til å innvilge avdrags- og renteutsettelser i inntil 6 måneder, uten at lånet skal regnes som et nytt lån etter boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften. Finans Norge mener at Finansdepartementet så raskt som mulig bør avklare om bankene gis mulighet til å forlenge rente- og avdragsfrihet utover de opprinnelige fastsatte 6 månedene.  

Boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften utløper 31. desember 2020. Finans Norge skal sende eget høringssvar til Finansdepartementet i denne sammenheng.

Les Finanstilsynets pressemelding her

13 okt

Boligkonferansen 2020 (fysisk eller digitalt - fritt valg)

Finans Norge og Eiendom Norge inviterer til den årlige Boligkonferansen den 13. oktober 2020 på Hotel Bristol i Oslo. Under arrangementet får du blant annet høre mer om utviklingen i boligmarkedet i lys av koronasituasjonen. Årets spennende program er ...