Bærekraftig finans setter fart på det grønne skiftet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Bærekraftig finans setter fart på det grønne skiftet

Line Asker og Andreas Lowzow. Foto.
Fagdirektør Line Asker i Finans Norge i samtale med Andreas Lowzow, partner i Schjødt advokatfirma.

EUs handlingsplan for bærekraftig finans akselerer det grønne skiftet. Finansnæringen spiller en helt sentral rolle i overgangen til et bærekraftig samfunn. Finans Norge inviterte noen av landets fremste eksperter på området til et faglig seminar om bærekraftig finans – et tema som vil sette preg på norsk næringsliv og finansnæring i lang tid fremover.

Bærekraft står høyt på agendaen i Brussel, og arbeidet med bærekraftig finans er et sentralt verktøy for å nå EUs mål om kutt i klimautslipp på minst 40 prosent innen 2030. Norges utsendte finansråd til EU-delegasjonen i Brussel, Inger-Johanne Rygh, var invitert til å gi et nærmere innblikk i EUs handlingsplan for bærekraftig finans. Et av hovedmålene med handlingsplanen er å omdirigere privat og offentlig kapital til bærekraftige investeringer.

– Dette vil koste betydelige summer – derfor er det viktig for EU å ha med kapitalmarkedet, sa Inger Johanne Rygh i sitt innlegg på seminaret. 

Samspillet mellom finansnæringen og bærekraft er åpenbart. Virkningene av klimaendringene kan risikere å true den finansielle stabiliteten, og et økende omfang av naturkatastrofer kan føre til store tap for næringen. Det er også en mulig risiko for at finanssektorens investeringer kan ende opp med lav eller ingen verdi som følge av regulatoriske og markedsmessige endringer.

Dette er risikoområder som er viktige å adressere, og ikke minst forsøke å redusere så mye som mulig. Det europeiske regelverket som nå etableres på bærekraftig finans vil danne rammevilkårene for den grønne omstillingen i Norge.

EUs klassifiseringssystem for bærekraftige aktiviteter

En del av handlingsplanen for bærekraftig finans er den såkalte taksonomien, eller et klassifiseringssystem som definerer hvilke type aktiviteter som kan kalles bærekraftige. For å kunne klassifiseres som bærekraftig må en økonomisk aktivitet bidra til ett eller flere av EUs miljømål (se faktaboks). Taksonomien omfatter også aktiviteter som fortsatt påvirker miljøet negativt, men hvor aktiviteten reduserer den negative virkningen vesentlig. Dette skal legge til rette for forurensende sektorer å bevege seg i en grønnere retning.

– Vi har en del næringer som ikke er klassifisert i henhold til taksonomien ennå, dette kan stille disse næringene i en potensielt vanskelig situasjon, sa Andreas Lowzow, partner i advokatfirmaet Schjødt.

EUs miljømål

For å kunne anses som bærekraftig må en økonomisk aktivitet i henhold til taksonomien bidra til et eller flere av EUs miljømål:

  • begrensning av klimaendringer
  • klimatilpasning
  • bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og marine ressurser
  • omstilling til en sirkulærøkonomi, avfallsforebygging og gjenvinning
  • forebygging og kontroll av forurensning
  • beskyttelse av sunne økosystemer

Det er samtidig et krav om at aktiviteten ikke vesentlig kan skade noen av de andre miljømålene. I tillegg skal aktiviteten oppfylle minimumskriterier om sosiale forhold og styring.

Gjennomføring av regelverket i Norge

De ulike rettsaktene knyttet til bærekraftig finans er såkalt EØS-relevante, og dermed forventet tatt inn i EØS-avtalen. EU har nylig vedtatt en forordning om offentliggjøring av opplysninger om bærekraftige investeringer og ESG-risiko. Finanstilsynet har fått i oppdrag å utarbeide et høringsnotat med forslag til regler for å gjennomføre taksonomiforordningen og ESG-offentliggjøringsforordningen i norsk rett.

– Vi jobber med oppdraget fra Finansdepartementet som omfatter taksonomien og rapportering, vi skal utarbeide et høringsutkast og har frist til å levere innen 15. desember, sa Kjersti Okstad Kirkeby, spesialrådgiver i Finanstilsynet.

Hvordan komme i gang med klimarapportering

Finans Norge sammen med representanter fra medlemmene har utviklet en forenklet veileder basert på internasjonalt godkjente prinsipper for å komme i gang med rapportering på klimarisiko. Denne veilederen er basert på anbefalingene fra Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TFDC), som er det sentrale rammeverket for hvordan klimarisiko skal analyseres og rapporteres.

– Vi er veldig takknemlig for det arbeidet som arbeidsgruppen har lagt ned i denne veilederen, sa Line Asker, fagdirektør for bærekraftig finans i Finans Norge.

Opptak av webinar 26. august. "Bærekraftig finans og klimarisiko i finansnæringen"