Nytt regelverk må sikre inkassoselskapenes rolle

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nytt regelverk må sikre inkassoselskapenes rolle

I regjeringens arbeid med nytt inkassoregelverk mener Finans Norge at inkassoselskapenes rolle for et velfungerende næringsliv må vektlegges. Det er helt avgjørende for næringslivet at det finnes effektive og gode metoder som sikrer innkreving av utestående gjeld.

Det norske innfordringsregelverket er et av Europas mest effektive. Norge troner på toppen av listen over land med kortest gjennomsnittlig nedbetalingstid. Etter en rask høringsrunde på grunn av koronasituasjonen ble purregebyrer og inkassosalærer førtidig satt ned i juni, med virkning fra oktober.

I et høringssvar til forslag om førtidig nedsettelse av inndrivingskostnader som følge av koronasituasjonen støttet Finans Norge en reduksjon av gebyrene for småkrav, men påpekte viktigheten av at inkassoselskapene gis tid til å fase inn endringene gradvis. Dette ble delvis ivaretatt ved å utsette ikrafttredelsen til oktober. Departementet har også tatt hensyn til innspillet om å begrense kuttene for store krav, blant annet typiske finanskrav.

Kutt i inkassosalær for store krav kan få utilsiktede konsekvenser

I en artikkel i DN den 29. juni varslet statssekretær Sættem i Justis og beredskapsdepartementet at det vil komme flere kutt i salærene fremover, også for store krav. Etter Finans Norges syn kan slike kutt i salær for store krav få utilsiktede konsekvenser for næringslivet ved at inkassobransjen risikerer å miste kapasitet til individuell oppfølging av krav. 

Departementet arbeider nå videre med en fullstendig gjennomgang av inkassoregelverket, basert på en rapport fra en arbeidsgruppe som ble overlevert departementet i januar. Denne rapporten har vært på høring og omhandler flere sider ved inkassoreglene enn kun salærsatser. Høringsfristen var satt til den 9. juni, men flere høringsinstanser bl.a. Finans Norge og Virke, har fått utsatt høringsfrist til over sommeren.

Manglende analyse av konsekvenser for kredittmarkedet og næringslivet

Det verdt å merke seg at det statlige Regelrådet allerede har innlevert sitt høringssvar og stiller seg kritisk til forslagenes manglende analyse av konsekvensene for kredittmarkedet og næringslivet. Det er ikke vurdert om forslagene kan føre til at bedrifter må vente lenger på betaling, og konsekvenser for næringslivet som selger varer og tjenester på kreditt. Etter Regelrådets vurdering burde det vært gjennomført en full samfunnsøkonomisk analyse, og man anbefaler derfor at saken utredes nærmere før en eventuell oversendelse til Stortinget.

For næringslivet – både store og små bedrifter - er det helt avgjørende at det finnes effektive og gode metoder som sikrer innkreving av utestående gjeld. Finans Norge vil derfor fortsette arbeidet for et effektivt inkassoregelverk som sikrer bankenes kunder nødvendig likviditet for å finansiere virksomheten. 

Carl Flock

Carl Flock

juridisk direktør/advokat

934 53 357 Carl.Flock@finansnorge.no
Sveinung Sleire

Sveinung Sleire

kommunikasjonssjef

942 85 285 sveinung.sleire@finansnorge.no