Støtter nytt pensjonsutvalg

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Støtter nytt pensjonsutvalg

Finans Norge mener det er svært positivt at det settes ned et pensjonsutvalg som skal evaluere pensjonsreformen og vurdere videreutvikling og tilpassinger av pensjonssystemet.

Pensjonsreformen som ble vedtatt i 2005, var en fremtidsrettet og klok modernisering av den gamle folketrygden. Samtidig har det vært gjort store endringer i tjenestepensjonsmarkedet og -systemet på disse 15 årene. Deler av målsettingene med reformen er tatt ut, mens andre deler har det vært arbeidet mindre med. Det har også vært store endringer på pensjonsområdet som gjør at det er fornuftig og nødvendig å gjennomføre en evaluering og vurdere endringer.

Pensjonsreformens langsiktige mål er å styrke bærekraften både ved at veksten i utgiftene til alderspensjon begrenses og gjennom at styrkede insentiver til arbeid vil bedre pensjonssystemets finansieringsgrunnlag.

Skal se på justeringer

Utvalget skal beskrive pensjonssystemet og evaluere om de langsiktige målene i reformen vil kunne nås. Utvalget skal videre se på mulige justeringer for å sikre pensjonssystemets økonomiske og sosiale bærekraft. Utvalget skal konsentrere sin utredning om folketrygdens alderspensjon og eventuelle grenseflater mot andre ordninger og skal særlig se på følgende punkter:

  • Pensjonssystemet og insentiver til arbeid
  • Økonomisk og sosial bærekraft
  • Aldersgrensene i folketrygden
  • Levealdersjustering

Overgang til innskuddspensjon

Det har siden Pensjonsreformen ble vedtatt også blitt gjennomført endringer i privat- og offentlig tjenestepensjon. Når det gjelder privat tjenestepensjon har vi de siste årene hatt en massiv overgang fra ytelsesordninger til innskuddsordninger i privat sektor. Offentlig sektor har fortsatt ytelsesordninger.

Stefi Kierulf Prytz– Det er både positivt og fornuftig å starte arbeidet slik regjeringen i dag har besluttet, sier direktør for liv og pensjon, Stefi Kierulf Prytz, i Finans Norge.

– Vi registrerer at kommisjonen også skal se på eventuelle grenseflater opp mot andre ordninger, så vi forventer at utvalget også ser på helheten i pensjonssystemet med alderspensjon fra folketrygden opp mot tjenestepensjonsordningene i privat og offentlig sektor. Blant annet er mobilitet mellom offentlig og privat sektor i forhold til pensjonsopptjening et sentralt element som man bør se nærmere på. Mobilitet og fleksibilitet i pensjonsopptjeningen kan være med på å styrke en av målsettingene om at folk skal stå lenger i arbeid.

– Vi ser frem til arbeidet, og vil bidra aktivt underveis, uttaler Stefi Kierulf Prytz

Sparer kundene for måneder med saksbehandling

Ved å dele data digitalt mellom NAV og livsforsikringsselskapene vil saksbehandlingstiden for kundene i forbindelse med uføreytelser kunne gå ned fra flere måneder til noen få dager. En ny løsning for sikker deling av data har vært under utprøving, og vil n...

Illustrasjonsbilde
Foto: Adobe Stock Photo