Nye lovforslag mot overvannskader kan bli dyrt for private grunneiere

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nye lovforslag mot overvannskader kan bli dyrt for private grunneiere

Illustrasjonsfoto.

Overvann er blitt et økende samfunnsproblem. Regn- og smeltevann som trenger inn i boliger eller spruter opp fra sluk og toaletter koster norske innbyggere mange milliarder hvert år. Forsikringsutbetalingene på bygninger har doblet seg i løpet av 12 år, og vannet ødelegger også veier og infrastruktur. Nå kommer myndighetene med lovforslag som skal bedre situasjonen og hindre at skadene øker.

I mars sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Miljødirektoratet og Direktoratet for byggkvalitet forslag til lovendringer i henholdsvis plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift, forurensingsloven og vass- og avløpsannlegglova på høring. Målet er å bruke lovverket som virkemiddel for å forebygge skader på helse, miljø, bebyggelse og infrastruktur, og å utnytte overvann som ressurs. 

Kommunene kan sende regningen til grunneiere

Høringen er en oppfølging av NOU2015:16 om overvann som problem og ressurs. Finans Norge er positive til at regjeringen nå tar tak i arbeidet med regelverket for overvann. Vi støtter målsettingen i forslagene, og behovet for å tenke nytt gjennom å styrke insentiver til forebygging og bruk av naturbaserte (blå-grønne) løsninger. Men samtidig ser vi at lovforslagene går langt i å gi kommunene mulighet til å overføre  regningen til private grunneiere.

Kommunenes rørsystemer er gamle og for dårlige til å ta imot mer vann. Lovforslaget åpner derfor for at kommunen kan pålegge private grunneiere selv å etablere dyre overvannsløsninger på egen tomt. Det kan virke urimelig for den som får pålegget og vil kunne føre til økt konfliktnivå.   

Lovforslag knyttet til overvann

Høringsuttalelse til tre ulike høringer om overvann fra hhv. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Miljødirektoratet og Direktoratet for byggkvalitet. (PDF)

Overvann i byer og tettsteder - som problem og ressurs

Finans Norge støtter Overvannsutvalgets anbefalinger (NOU 2015: 16) om at risiko må kartlegges grundigere enn i dag slik at kommunene kan bli bedre til å forebygge skader som følge av forventede klimaendringer.

Oversvømmelse i Kværnerbyen. Foto.
Oversvømmelser vil føre til store kostnader.

Må gjøre det lønnsomt å forebygge flomskader

Storflommen i Finnmark er en påminnelse om at vi må få forebygging av oversvømmelsesskader til å lønne seg for bygg- og infrastruktureiere. Det skriver fagsjef Mia Ebeltoft i Finans Norge i et innlegg i DN sammen med forskerne Eli Sandberg og Andreas Økland i Sintef. Les innlegget i DN.