Hva er "grønt"?

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Hva er "grønt"?

Foto, Line Asker under innspilling

Finans Norge og Eksportkreditt Norge arrangerte onsdag 3. juni et webinar der Eksportkreditt lanserte sin nye rapport om grønne lån, etterfulgt av innlegg og paneldebatt om grønne investeringer. Line Asker, fagdirektør bærekraftig finans i Finans Norge holdt et innlegg med tittelen «Hva er grønt?».

På oppdrag fra Eksportkreditt Norge har EY kartlagt hvordan ledende norske og internasjonale banker, eksportfinansieringsaktører og andre låneinstitusjoner tilrettelegger for og markedsfører «grønne» lån.

Finans mer opptatt av bærekraft

Hvordan kategoriserer långivere hvilke prosjekter og selskaper som er klimavennlige, og hvilke vilkår, inkludert rente, tilbys i «grønne» lån? Hva er en sannsynlig framtidig utvikling? Långivere, både private og offentlige, har makt til å påvirke selskaper til å endre seg i en mer bærekraftig retning. De siste årene har klima fått stadig større oppmerksomhet i finansmiljøene, globalt og i Norge. Tilbydere av finansiering er opptatt av klimarisiko - men også de kommersielle mulighetene i klimaomstilling.

For finans, som ellers i samfunnet, er det en utfordring at det ikke har vært noen felles forståelse for hva som er «grønt», fordi det har manglet en felles definisjon på hva som kan klassifiseres som bærekraftig.

Klassifiseringssystem

Med EUs taksonomi introduseres det nå et klassifiseringssystem med kriterier for å bestemme hvorvidt en aktivitet kan anses som bærekraftig. Taksonomien vil gjøre det lettere for investorer å skille mellom bærekraftige investeringer og ikke-bærekraftige investeringer. Dette vil blant annet skape tillit i markedet for grønn finans og hindre såkalt grønnvasking.

– Taksonomien vil knyttes opp mot en rekke andre reguleringer og initiativ på området, herunder grønne merkeordninger som EU Ecolabel og EU Green Bond Standard. Dersom en aktivitet kvalifiserer som bærekraftig i henhold til taksonomien, vil man derfor kunne få tilgang på grønn finansiering med et formelt EU-stempel. Taksonomien vil også blir sentral når det nå utarbeides nye rapporteringskrav på bærekraftområdet, sa Line Asker under webinaret onsdag.

EUs taksonomi

EUs taksonomi for bærekraftig finans er et felles klassifiseringssystem som bestemmer hvilke aktiviteter som kan defineres som bærekraftige. Taksonomien er helt sentral i EUs arbeid med bærekraftig finans da den vil bedre investorenes beslutningsgrunnlag og kan bidra til bedre fungerende markeder for bærekraftige investeringer. Den vil også gjøre det enklere for kunder og forbrukere å velge bærekraftige tjenester og produkter.

For å kunne anses som bærekraftig må en økonomisk aktivitet i henhold til taksonomien bidra til et eller flere av EUs miljømål:

  • begrensning av klimaendringer
  • klimatilpasning
  • bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og marine ressurser
  • omstilling til en sirkulærøkonomi, avfallsforebygging og gjenvinning
  • forebygging og kontroll av forurensning
  • beskyttelse av sunne økosystemer

Det er samtidig et krav om at aktiviteten ikke vesentlig kan skade noen av de andre miljømålene. I tillegg skal aktiviteten oppfylle minimumskriterier om sosiale forhold og styring fastsatt av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Det er verdt å merke seg at taksonomiforslaget også omfatter økonomiske aktiviteter som fortsatt påvirker miljøet negativt, men hvor disse økonomiske aktivitetene reduserer den negative effekten vesentlig. Dette vil gjøre det mulig for forurensende sektorer å bevege seg i en grønnere retning.

Taksonomien skal i prinsippet gjelde for alle finansielle produkter. Det kommer også krav om at store børsnoterte selskap (> 500 ansatte) må rapportere på hvor stor andel av selskapets omsetning og investeringer som kan klassifiseres som bærekraftige i henhold til taksonomien.

Sveinung Sleire

Sveinung Sleire

kommunikasjonssjef

942 85 285 sveinung.sleire@finansnorge.no

Veien ut av krisen er grønnfarget

Regjeringen la fredag frem en grønn omstillingspakke for næringslivet. Finans Norge mener at denne pakken vil kunne bidra til nødvendig satsing på forskning og innovasjon som kan forsterke den grønne omstillingen. Men, om vi skal lykkes er det nødvendig med...