Høye pilar 1-krav må få betydning ved utmåling av pilar 2-krav

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Høye pilar 1-krav må få betydning ved utmåling av pilar 2-krav

Finansdepartementet har tidligere varslet en økning i kravet til bankenes systemrisikobuffer som følge av EØS-tilpasning av EUs kapitalkravsregelverk. Denne endringen skulle ifølge departementet ikke gi en økning i bankenes samlede kapitalkrav, kun en justering i virkemiddelbruken. For å unngå utilsiktede skjerpelser i kapitalkravene mener Finans Norge at det derfor er behov for tilpasninger av bankenes pilar 2-krav som fastsettes av Finanstilsynet.

− I forbindelse med EØS-tilpasningen av bankenes kapitalkrav i 2019 varslet departementet en motvirkende økning i systemrisikobufferen. Departementet uttalte at hensikten var å opprettholde bankenes reelle kapitalkrav og oppnå likere konkurransevilkår i det norske markedet, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

I desember 2019 understreket Finansdepartementet at økningen i systemrisikobufferkravet ikke gjenspeiler endringer i det generelle risikobildet, men en omlegging av virkemiddelbruk hvor mer risiko vil bli dekket av de generelle bufferkravene (pilar 1-krav). Departementet mente dette tilsa behov for en gjennomgang av arbeidsdelingen mellom de ulike kravene, og fremhevet betydningen av at endringer i generelle bufferkrav må hensyntas i pilar 2-prosessen når det er grunnlag for det.

− Dessverre synes det ikke som om Finanstilsynet aksepterer departementets vurderinger og premisser. I mars uttalte tilsynet at en økning i systemrisikobufferen ikke tilsier en endring i arbeidsdelingen mellom pilar 1 og pilar 2, sier Johansen.

EØS-tilpasningen av kapitalkravsregelverket har slått ulikt ut for forskjellige banker. Dersom foreslått økning i systemrisikobufferen blir gjennomført uten pilar 2-endringer, så vil det innebære en materiell skjerpelse for et høyt antall banker, i motstrid til departementets premiss. En større andel risiko dekket av pilar 1 tilsier endringer i pilar 2, og motsatt vil fravær av pilar 2-justeringer tale for revurderinger av pilar 1-innretningen.

− Det er departementet som må beslutte helheten i bankreguleringen, og vi forventer at departementet holder fast ved de premissene som ble stilt opp for ganske kort tid siden, sier Johansen.