Høringsrunde om markedskonvensjoner for alternativ referanserente i Norge

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Høringsrunde om markedskonvensjoner for alternativ referanserente i Norge

I en nylig publisert konsultasjonsrapport legges det frem foreløpige anbefalinger til markedskonvensjoner for alternativ referanserente i det norske markedet. Berørte parter i finansmarkedet inviteres til å fremme sine synspunkter på anbefalte markedskonvensjoner i en høringsrunde.

Arbeidsgruppen for alternative referanserenter publiserte i september 2019 en rapport med anbefaling om en reformert versjon av NOWA (Norwegian Overnight Weighted Average) som alternativ referanserente til NIBOR i det norske markedet.

Det har i etterkant blitt opprettet to undergrupper som utreder hvordan NOWA kan tas i bruk som referanserente. En gruppe arbeider med markedskonvensjoner og fallbackløsninger, og den andre gruppen jobber med et derivatmarked med NOWA som referanserente.

I konsultasjonsrapporten om markedskonvensjoner søker arbeidsgruppen å innhente synspunkter fra markedsaktørene for å danne informasjonsunderlag til en sluttrapport med arbeidsgruppens anbefalinger.

Etter sommeren vil det bli sendt på høring en konsultasjonsrapport på fallbackløsninger med blant annet fallback triggere, terminjustering av NOWA og ulike metoder for å beregne marginjustering mellom NIBOR og NOWA ved et eventuelt bortfall av NIBOR.

Basert på tilbakemeldingene fra markedsaktørene vil gruppen utarbeide en endelig rapport med anbefalinger til markedskonvensjoner for ulike finansielle produkter med NOWA som referanserente. Tilbakemeldinger på denne høringen vil også danne grunnlag for høringen om fallbackløsninger for kontrakter med NIBOR som referanserent. 

Tilbakemeldinger og innspill sendes til ARR@norges-bank.no innen 1. september 2020.