Høringsrunde om etablering av et OIS-marked i norske kroner

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Høringsrunde om etablering av et OIS-marked i norske kroner

Arbeidsgruppen for alternative referanserenter har nylig publisert en konsultasjonsrapport hvor de drøfter fordeler og utfordringer ved etableringen av et OIS (overnight index swap)-marked i norske kroner. I rapporten skisseres det også forslag til hvilke steg som kan tas for å legge til rette for et slikt marked i norske kroner.

Arbeidsgruppen for alternative referanserenter publiserte i september 2019 en rapport med anbefaling om en reformert versjon av Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average) som alternativ referanserente til Nibor i det norske markedet.

Det har i etterkant blitt opprettet to undergrupper som utreder hvordan Nowa kan tas i bruk som referanserente. Den ene gruppen arbeider med markedskonvensjoner og fallbackløsninger, og den andre gruppen jobber med etableringen av et OIS-marked i norske kroner.

Norge er i dag et av få land uten noe form for OIS-marked. Behovet for et slikt marked vil trolig bli større når Nowa i økende grad tas i bruk som referanse i finansielle produkter i norske kroner. Et OIS-marked vil tilgjengeliggjøre et nyttig rentederivat for aktører som inngår kontrakter med Nowa som referanserente og for aktører som ønsker å spekulere i det generelle nivået på markedsrentene, uten å være eksponert mot bankers kreditt- og likviditetsrisiko.

I konsultasjonsrapporten om etableringen av et OIS-marked i norske kroner søker arbeidsgruppen å innhente synspunkter fra markedsaktører som informasjonsgrunnlag før publisering av arbeidsgruppens endelige anbefaling, antatt ferdigstilt i slutten av 2020. Sluttrapporten vil inneholde et forslag til plan og tidslinje for etableringen av et OIS-marked knyttet til Nowa.

Tilbakemeldinger og innspill sendes til ARR@norges-bank.no innen 1. september 2020.

Konsultasjonsrapport: utredning av et ois (overnight index swap) marked i norske kroner (Norges Bank)

Høringsrunde om markedskonvensjoner for alternativ referanserente i Norge

I en nylig publisert konsultasjonsrapport legges det frem foreløpige anbefalinger til markedskonvensjoner for alternativ referanserente i det norske markedet. Berørte parter i finansmarkedet inviteres til å fremme sine synspunkter på anbefalte markedskonvensjoner i en høringsrunde.