Finansielt utsyn: Norsk finansnæring godt rustet til å tåle økte tap

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finansielt utsyn: Norsk finansnæring godt rustet til å tåle økte tap

Finansmarkedene utgjør en betydelig andel av norsk økonomi, og leverer tjenester som er av stor betydning for folks liv. I Finanstilsynets siste vurdering av finansiell stabilitet trekkes det særlig frem den store usikkerheten knyttet til koronakrisens videre utvikling og virking for norsk økonomi. Tilsynet understreker at bankene har et godt utgangspunkt for å håndtere økte tap som følge av krisen.

Nedstengingen av norsk økonomi i bekjempelsen av koronakrisen har ført til et sterkt aktivitetsfall i næringslivet, med høy ledighet og kraftig bruk av finans- og pengepolitiske stimulanser. Finansnæringen er en viktig støttespiller for myndighetene for å iverksette støttetiltakene til næringslivet, herunder lånegarantiordningen til bedrifter og kompensasjonsordningen.  

– Finanstilsynets rapport viser at bankene er avgjørende for å få norsk økonomi gjennom den pågående krisen som følge av virusutbruddet, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Kan håndtere økte utlånstap

Den norske finansnæringen er solid og bankene har bygget sterke buffere over de siste årene. Bankene har dermed et godt utgangspunkt for å håndtere økte utlånstap, og for å fortsatt kunne yte kreditt til levedyktige bedrifter i en krevende periode.  

– Norske banker er blant de best kapitaliserte i Europa, og er godt rustet til å tåle høyere utlånstap. Nedsettelsen av motsyklisk kapitalbuffer i denne krevende perioden har vært et kraftig og riktig tiltak av myndighetene for å opprettholde utlånskapasiteten, sier Johansen. 

Livsforsikring

Finanstilsynet peker på at markedsuroen utløst av koronakrisen har påført livsforsikringsselskapene betydelige tap, og svekket selskapenes resultater og soliditet gjennom verdifall på investeringer.

– Norske livsforsikringsselskaper er likevel solide og godt rustet til å håndtere krisen, blant annet som følge av at selskapene de siste årene har hatt gode resultater som har gitt rom for å øke bufferfondene og styrke foretakenes soliditet, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for liv og pensjon i Finans Norge.

Skadeforsikring

Skadeforsikringsselskapene er også sterkt påvirket av krisen, og har hatt kraftig økning i skadeutbetalinger.

– Skadeforsikring treffes av krisen på flere måter. Privatpersoner og næringslivet har i perioden endret handlemønster og skadebildet har endret seg i takt med det. Det er særlig reiseforsikring som har fått gjennomgå på bakgrunn av den store mengden av kansellerte reiser, sier Hege Hodnesdal, direktør for skadeforsikring i Finans Norge.

Yrkesskadeforsikring og covid-19

Finanstilsynet omtaler usikkerheten knyttet til erstatningskostnader som følge av utvidelsen av yrkesskadeforsikring til sykdom forårsaket av covid19.

Skadeforsikringsselskapene ble i forbindelse med utvidelsen av forskriften som regulerer hvilke sykdommer som dekkes pålagt et økt ansvar. Det knytter seg stor usikkerhet til hvilken betydning forskriftsutvidelsen får for skaderesultatene i yrkesskadeforsikring.