Finans Norge – positivt forslag om inntektsopplysninger

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finans Norge – positivt forslag om inntektsopplysninger

Illustrasjon, elektronsik saksbehandling
Foto: Adobe Stock

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag fra Skattedirektoratet om deling av inntektsopplysninger med pensjonsinnretninger via a-ordningen. Finans Norge er positiv til forslaget. Det innebærer en vesentlig forenkling av arbeidsgivers rapportering om ansattes inntektsopplysninger, bidrar til mer korrekt pensjonssparing og hindrer arbeidslivskriminalitet.

Finans Norge har tidligere oppfordret myndighetene til at det legges til rette for at opplysninger fra a-ordningen kan benyttes til ajourhold av tjenestepensjon. Vi er derfor svært godt fornøyd med at et slikt forslag nå foreligger.

Dette er et godt eksempel på at utveksling av data og et tett samarbeid mellom offentlig og privat sektor kan bidra til kostnadsbesparelser, økt effektivitet og ikke minst gode kundeopplevelser til beste for forbrukere og samfunn – på samme måte som de såkalte DSOP-prosjektene.  

Opplysningene som innrapporteres fra arbeidsgivere via a-ordningen er i hovedsak mer fullstendige, oppdaterte og korrekte sammenlignet med det som rapporteres til pensjonsinnretningene i dag. Ved at pensjonsleverandørene kan få tilgang til opplysningene i a-ordningen, reduseres risikoen for feil og misbruk av dagens regelverk. 

Med tilgang til a-ordningsopplysninger slipper arbeidsgivere å rapportere inntektsopplysninger flere ganger og eventuelt i flere ulike systemer. Arbeidstakerne vil selv slippe å måtte legge inn inntektsopplysninger som er allerede er innrapportert fra arbeidsgiver selv, og de unngår at samme opplysningene må rapporteres flere steder (dobbel rapportering). På denne måten unngås feilutbetalinger, og kan at noen eventuelt ikke får de rettighetene de har krav på.

Finans Norge ser derfor store gevinster ved ordningen, og mener at det bør tilrettelegges for at både leverandører av privat- og offentlig tjenestepensjon kan benytte data fra a-ordningen.

Vi vil nå vurdere høringsnotatet nærmere og svare Finansdepartementet innen høringsfristen 20. juli.

A-ordningen

Arbeidsgiver er etter a-ordningsloven pliktig til å rapportere månedlige opplysninger om ansattes lønn og arbeidsforhold til NAV, SSB og Skatteetaten via a-ordningen. I tillegg til dette må arbeidsgiverne oppgi de samme opplysningene til pensjonsinnretning som de har avtale med. Ved å dele opplysningene fra a-ordningen med pensjonsinnretningene, slipper arbeidsgiver ekstraarbeidet ved å rapportere dobbelt.

DSOP - digitalt samarbeid offentlig-privat

En rekke statlige aktører som Skatteetaten, Brønnøysundregistrene, NAV, Politiet, Kartverket og Digitaliseringsdirektoratet har sammen med finansnæringen tatt for seg en rekke situasjoner der man må dele data. Prosjektet går under navnet Digital samhandling offentlig privat (DSOP). Slike prosjekter involverer både bank og forsikringssiden.

Ved å digitalisere denne delingen av data, har man spart samfunnet for flere titalls milliarder kroner i form av økt effektivitet og bedre data. I tillegg bidrar mange av prosjektene til bedre kundeopplevelser – for forbrukerne.