Veien ut av krisen er grønnfarget

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Veien ut av krisen er grønnfarget

Regjeringen la fredag frem en grønn omstillingspakke for næringslivet. Finans Norge mener at denne pakken vil kunne bidra til nødvendig satsing på forskning og innovasjon som kan forsterke den grønne omstillingen. Men, om vi skal lykkes er det nødvendig med flere målrettede tiltak og at det offentlige og private samspiller om en felles nasjonal innsats for en grønnfarget vei ut av krisen.

– De økonomiske konsekvensene av koronapandemien vil trolig fremskynde den varslede omstillingen i norsk økonomi med flere år. I denne prosessen blir det avgjørende for norsk økonomi og det norske velferdssamfunnet at det sikres at den nye veksten og de nye arbeidsplassene i størst mulig grad kommer i selskaper og næringer som sitter på løsninger på klimautfordringen, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Insentiver, virkemidler og reguleringer må støtte opp om en bærekraftig utvikling

Det meste av omstillingen skjer i privat sektor, innenfor rammer satt av det offentlige. I en samlet nasjonal innsats, bør det legges til rette for omstilling ved å etablere grunnleggende insentiver, virkemidler og reguleringer som skaper effektive markedssystemer, slik at det som er rasjonelt for enkeltindivider og enkeltaktører er i tråd med samfunnets overordnede mål om en bærekraftig utvikling.

Det må være lønnsomt for næringslivet å utvikle løsninger og skape arbeidsplasser som bidrar til at nasjonale klimamål og internasjonale forpliktelser oppnås, samtidig som at prinsipper som at forurenser betaler gjør seg gjeldende både i privat og offentlig sektor. Blant annet kan direkte subsidier og investeringer, grønne offentlige anskaffelsesprosesser, privat-offentlig samarbeid og et grønnere skattesystem innføres for å akselerere den grønne omstillingen.

Bærekraftig omstilling er nøkkelen for å bevare det norske velferdssamfunnet og styrke norsk konkurransekraft

I Norge er det blant annet et stort potensial for omfattende industriutvikling innenfor havvind, prosess- og materialteknologi. Norge kan også bli et foregangsland på bærekraftig landbruk og grønn teknologiutvikling innenfor eiendomssektoren. I tillegg er vi på god vei til å utvikle batteri- og hydrogenteknologi som gjør skipsfarten om til en nullutslippsnæring.

– Koronapandemien vil kreve store offentlige motkonjunkturtiltak. Norge har derfor nå en unik mulighet til å fremskynde den grønne omstillingen ved å stimulere bærekraftige selskaper og prosjekter, sier Kreutzer.

Finans Norges forslag til tiltak:

Finans Norge delte følgende fem forslag med næringsminister Iselin Nybø tidligere denne måneden, forslag som kan bidra til en grønn omstilling etter krisen.

  1. Målretting og forenkling av virkemiddelapparatet og bedre samspill mellom offentlige og private finansieringsløsninger.
  2. Utrykke klar forventning fra regjeringen om at offentlige anskaffelser må tilfredsstille krav til bærekraft.
  3. Satsning på forskning, innovasjon og lavutslippsteknologi kan forsere den grønne omstillingen.
  4. Etablere nasjonale referansegrupper for sentrale næringer for å øke samarbeidet mellom det offentlige og private næringsliv.
  5. Endre mandatet til NIB og NEFCO og vurdere en mulig sammenslåing for å styrke tilbudet for finansiering av grønne løsninger og tilgangen til risikokapital, særlig for små- og mellomstore bedrifter.
Agathe Schjetlein

Agathe Schjetlein

direktør bærekraft og medlemskontakt

466 77 675 Agathe.Schjetlein@finansnorge.no

Hva er "grønt"?

Finans Norge og Eksportkreditt Norge arrangerte onsdag 3. juni et webinar der Eksportkreditt lanserte sin nye rapport om grønne lån, etterfulgt av innlegg og paneldebatt om grønne investeringer. Line Asker, fagdirektør bærekraftig finans i Finans Norge hold...

Foto, Line Asker under innspilling