Svekket lønnsomhet i norske finansforetak som følge av koronakrisen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Svekket lønnsomhet i norske finansforetak som følge av koronakrisen

Lønnsomheten i norske finansforetak er vesentlig svekket som følge av koronakrisen. Det skriver Finanstilsynet i en kvartalsvis resultatrapport for finansforetakene. Stor uro i finansmarkedene og brått fall i den økonomiske aktiviteten har gitt økte bokførte tap i bankene og lavere avkastning i forsikringsforetak og pensjonskasser, skriver tilsynet i rapporten for første kvartal.

Finanstilsynets analyse viser at norske banker har hatt de høyeste tapene i første kvartal siden bankkrisen på 1990-tallet. Bokførte tap er særlig knyttet til utlån til petroleumssektoren, i tillegg til i forbrukslånsbankene. Imidlertid viser bankenes driftsresultat før utlånstap lite endring sammenlignet med samme periode i fjor. Nye regnskapsregler for tapsføring (IFRS 9) gjør at bankene i større grad enn tidligere må tilpasse nedskrivingene ved endringer i de økonomiske utsiktene.  

– Finanstilsynets analyse viser at finansnæringen, på linje med resten av næringslivet, har vært gjennom en meget utfordrende periode som følge av koronakrisen, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

– Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til den videre utviklingen i norsk økonomi, men stemningsindikatorer og prognoser tilsier en gradvis gjeninnhenting samtidig som økonomien gjenåpnes, legger Johansen til.

Kraftige offentlige tiltak

Norske myndigheter har iverksatt en rekke kraftfulle tiltak for å dempe de negative konsekvensene på norsk økonomi som følge av nedstenging av økonomien, fallende internasjonal etterspørsel og betydelig lavere oljepris. Statlige støtteordninger til næringslivet, herunder lånegarantiordningen og kompensasjonsordningen, har fungert som en livbøye til næringslivet med finansnæringen som en sentral støttespiller for myndighetene.

– Finansnæringen en viktig del av løsningen for å få norsk økonomi gjennom den pågående krisen. Nedsettelsen av motsyklisk kapitalbuffer har vært et effektivt virkemiddel for å opprettholde utlånsaktiviteten i tillegg til å kunne bære økte tap i bankene, sier Johansen.

Norske banker er godt rustet

Finanstilsynet trekker frem i rapporten at norske banker har et godt utgangspunkt for å møte markedsuro og økte tap. Både vektet og uvektet kapitaldekning i norske banker er høyere enn i andre europeiske banker.

– Norske banker er solide, etter finanskrisen har bankene økt kapitalbufferne betydelig for å møte strenge krav fra myndighetene og bankene oppfyller kapitalkravene med god margin, sier Johansen.

Fallende vekst i forbrukslån

Veksten i forbrukslån har avtatt betydelig de siste par årene. Ifølge Finanstilsynets oversikt viser volumet av forbrukslån ved utgangen av første kvartal en nedgang på 9,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor (5,1 prosent justert for porteføljesalg). Samtidig viser kartleggingen en økning i mislighold av forbrukslån på 2,3 prosentpoeng til en andel på 18,1 prosent for norske forbrukslånsbanker.

Sveinung Sleire

Sveinung Sleire

kommunikasjonssjef

942 85 285 sveinung.sleire@finansnorge.no