Revidert nasjonalbudsjett: Tilpasset en økonomi i akutt krise

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Revidert nasjonalbudsjett: Tilpasset en økonomi i akutt krise

Revidert budsjett for 2020 er et uttrykk for at de makroøkonomiske forholdene i norsk økonomi er kraftig forverret sammenlignet med de forutsetningene som ble lagt til grunn ved saldert budsjett.

Idar Kreutzer. foto.

Finansnæringen er en viktig og sentral støttespiller for at regjeringens kraftige finanspolitiske tiltak treffer næringslivet. Den statlige lånegarantiordningen og kompensasjonsordningen for bedrifter med stor omsetningssvikt har vært store oppgaver for finansnæringen.  Målet er å bidra til at ellers sunne og levedyktige bedrifter ikke skal gå konkurs som følge av virusbekjempelsen. Dette skal trygge arbeidsplasser og verdiskaping, og unngå at høy arbeidsledighet får varig feste.

– Oljepengebruken er på et rekordhøyt nivå og regjeringen viser finanspolitisk handlekraft i denne krevende perioden som følge av virusutbruddet. Det er imidlertid viktig å gradvis fase ut de kortsiktige virkemidlene samtidig som vi utvikler gode strategier for å stimulere økonomien på veien ut av krisen. Tiltakene vil kreve betydelig offentlig innsats, men skal motvirke de negative virkningene på realøkonomien, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Finansnæringen vil spille en sentral rolle i arbeidet med å få hjulene i gang i norsk økonomi igjen.

Grønn konkurransekraft

– De økonomiske konsekvensene av virusutbruddet synliggjør sårbarheten og omstillingsbehovet i norsk økonomi. Vi må skape nye arbeidsplasser og bygge grønn konkurransekraft. Tiltakene som nå skal iverksettes, må bidra til å øke omstillingsevnen, utvikle nye teknologier og forretningsmodeller og stimulere den økonomiske aktiviteten, sier Kreutzer.

Store samfunnsøkonomiske infrastrukturprosjekter er viktig å igangsette. Dette vil over tid styrke norsk konkurransekraft og gi verdifull aktivitet for næringslivet og arbeidstakerne. Liv- og pensjonsselskapene kan i denne sammenheng bidra med langsiktig eierskap og finansiering.

– Målrettet kompetansebygging i samarbeid med næringslivet og ytterligere satsing på produktivitetsfremmende digitalisering, fremskynde viktige infrastrukturprosjekter  og stimulere skalering av norske løsninger som kan finne markeder både nasjonalt og internasjonalt, vil være viktige elementer, påpeker Kreutzer.

Finansnæringen en del av løsningen

Finansnæringen er en del av løsningen for Norge i denne krevende situasjonen. Velfungerende banker og god kapitaltilgang vil være avgjørende for å sikre næringslivets vekstmuligheter. Regelverket og rammebetingelser må tilpasses behovene i norsk økonomi for å sikre at næringen kan spille sin viktige samfunnsrolle

Norske skadeforsikringsforetak er en viktig samarbeidspartner for det offentlige i arbeidet med klimatilpasning og forebygging av klima- og værrelaterte skader. Det er betryggende at regjeringen i Revidert nasjonalbudsjett påpeker at man er innforstått med at forebygging av klimarisiko vil ha kostnader.